Dwa etaty nie zawsze muszą oznaczać podwójną pensję

Data: 15-04-2013 r.

W ramach jednej umowy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie zadań o różnym charakterze. Nie jest to jednak równoznaczne z wypłacaniem pracownikowi podwójnej pensji.

Jeżeli strony nie postanowiły odmiennie – za wykonywanie dwóch rodzajów czynności w ramach jednej umowy o pracę, pracownikowi przysługuje tylko jedna pensja – taka, jaką ma wpisaną w umowie (pensja dotychczasowa).

Jeśli w jednej umowie o pracę są zawarte dwa rodzaje pracy np. dyrektor – główny księgowy, strony mogą się umówić, że:

  • za pracę dyrektora pracownik będzie otrzymywał np. 6.000 zł brutto, a
  • za pracę księgowego - np. kolejne 6.000 zł. brutto.

Jeśli jednak w umowie będzie wpisana jedna kwota (np. 6.000 zł. brutto), to obejmuje ona wynagrodzenie łączne za pracę na stanowiskach: dyrektora i głównego księgowego. Przy braku dowodów wskazujących inny stan rzeczy, oznacza to bowiem, że pracownik zgodził się za jedną kwotę (6.000 zł.) wykonywać dwa rodzaje obowiązków w ramach jednej umowy. Może on wówczas dodatkowo domagać się jedynie zapłaty za ewentualne nadgodziny. Przy czym jego wynagrodzenie z tytułu pracy nadliczbowej, spowodowanej wykonywaniem czynności dodatkowych będzie liczone od kwoty wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.

Zostało to potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II PK 27/08, niepublikowany) SN wskazał bowiem, że w razie wykonywania dwóch rodzajów pracy w ramach jednej umowy o pracę, strony mogą określić wynagrodzenie za pełnioną dodatkowo funkcję (rodzaj pracy). Jeśli tego nie uczyniły, należy przyjąć, iż za funkcję dodatkową przysługuje to samo wynagrodzenie, co w przypadku funkcji podstawowej.

 

Dokument porozumienia zmieniającego umowę o pracę w zakresie stanowiska pracy należy przechowywać w części B akt osobowych. Tam również trzeba umieścić oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi warunków pracy, jeżeli pracownik przyjmuje proponowane w tym wypowiedzeniu nowe warunki pracy (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; dalej: rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych pracownika).

Natomiast w przypadku, gdy pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym nowych warunków pracy, wówczas oświadczenie o wypowiedzeniu warunków umowy przechowuje się w części C akt osobowych, jako dokument związany z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 2 pkt 3 lit.a rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych pracownika).

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 29 § 1 pkt 1, § 4, art. 42 § 2 i § 3, art. 94 pkt 2, art. 151 § 5, art. 1541, art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit f oraz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26771 )
Array ( [docId] => 26771 )