Mały pracodawca może skrócić informacje o warunkach zatrudnienia

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 22-05-2014 r.

Jeśli mały wyda regulamin pracy, może skrócić informacje o warunkach zatrudnienia. Chociaż obowiązek wydania takiego aktu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, może on funkcjonować również w mniejszym zakładzie pracy.

Zgodnie z art. 104 § 2 Kodeksu pracy regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie, o którym mowa wyżej, obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Podobnie więc jak w przypadku regulaminu wynagradzania, obowiązek wydania regulaminu pracy dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (jeśli nie są objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy).

Intencją ustawodawcy nie było uniemożliwienie tworzenia regulaminu pracy u mniejszych pracodawców, a jedynie zwolnienie z tego obowiązku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników. W konsekwencji wprowadzenie regulaminu pracy u tej grupy pracodawców należy uznać za dopuszczalne.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W razie ustalenia regulaminu pracy przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników nie ma on obowiązku przekazywania zatrudnionym odrębnej informacji o porze nocnej, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Kwestie te powinien bowiem określać regulamin pracy, a pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34917 )
Array ( [docId] => 34917 )