Późne dostarczenie dokumentów nie pozbawi nagrody jubileuszowej 

Data: 06-03-2014 r.

W przypadku, gdy okaże się, że pracownik już dawno powinien był otrzymać nagrodę jubileuszową, może domagać się odsetek za zwłokę (jak wynika z jednego z wyroków SN). Jednak w takim przypadku pracodawca może bronić się przed odsetkami powołując się na zasady współżycia społecznego. Zwłaszcza w przypadku, gdy pracownik umyślnie doniósł np. świadectwo pracy z opóźnieniem.

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę tą wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej. Natomiast w sytuacji, gdy w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.

 

Wynika z tego, że późniejsze dostarczenie świadectw pracy nie pozbawia pracownika prawa do nagrody jubileuszowej. Powoduje jedynie, że pracodawca ustala do niej prawo po udokumentowaniu okresów zatrudnienia lub innych okresów zaliczanych do okresu, od którego zależy nabycie prawa i wysokość nagrody.

Przedawnionej nagrody nie trzeba wypłacać

Należy jednak pamiętać, że prawo do nagrody jubileuszowej, tak jak i inne roszczenia pracownika wynikające ze stosunku pracy, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Tak więc jeśli pracownik doniesie dodatkowe świadectwa pracy i wskutek uwzględniania ujętych w nich okresów zatrudnienia okaże się, że prawo do nagrody pracownik nabył ponad 3 lata temu – roszczenie o wypłatę nagrody będzie przedawnione.

Wypłata – niezwłocznie po dostarczeniu świadectw

Jeżeli pracownik dostarczył z opóźnieniem np. dodatkowe świadectwa pracy, to roszczenie o wypłatę nagrody staje się wymagalne w dniu dostarczenia tych świadectw. W takiej sytuacji należy pracownikowi wypłacić nagrodę niezwłocznie (czyli bez zbędnej zwłoki). Pracownik może bowiem domagać się odsetek ustawowych od niewypłaconej w terminie nagrody.

Co więcej, Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń uznał, że nawet, gdy pracownik dopiero w okresie późniejszym udokumentuje swoje prawo do nagrody (przedstawiając świadectwa pracy lub dokumenty poświadczające inne „okresy zaliczane”) to nie tylko uznać należy, że do takiej nagrody nabywa prawo ale również ma prawo do odsetek ustawowych od dnia faktycznego upływu stosownego stażu pracy.

Jednak moim zdaniem, w sytuacji gdyby pracownik zażądał odsetek ustawowych, pracodawca może próbować wykazać, że niewypłacenie nagrody w terminie nie nastąpiło z jego winy. Nie mógł on przecież przewidzieć, że pracownik dostarczy dodatkowe dokumenty potwierdzające inne okresy zatrudnienia. Może próbować wykazać w ten sposób, że w takich okolicznościach żądanie odsetek ustawowych „wstecz” powinno być uznane za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym nie powinno korzystać z ochrony prawnej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34067 )
Array ( [docId] => 34067 )