Granice odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Data: 10-01-2014 r.

Pracownik, który wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi za nią odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w art. 114 i następnych Kodeksu pracy.

Jeśli powstanie szkody nastąpiło z winy nieumyślnej (lekkomyślności lub niedbalstwa), wówczas podwładny odpowiada jedynie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Nie obejmuje to spodziewanych korzyści, które pracodawca mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Pracownicze odszkodowanie w razie nieumyślnego wyrządzenia szkody nie przekracza więc wartości tego, co pracodawca posiadał i czego został pozbawiony z nieumyślnej winy pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 1975 r., I PR 291/74, OSNC 1976/1/15).

Natomiast w przypadku powstania szkody z winy umyślnej, pracownik zobowiązany jest wyrównać nie tylko stratę rzeczywistą, ale też utracone korzyści, czyli to co pracodawca mógłby zyskać, gdyby szkoda nie została spowodowana (pkt 3 uchwały Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1975 r., V PZP 13/75, OSNC 1976/2/19).

Co ważne, to pracodawca musi wykazać:

  • zaistnienie okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika, tj. bezprawność jego zachowania, winę umyślną bądź nieumyślną, związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprawcy a powstałą szkodą oraz

  • fakt powstania szkody i jej wysokość

(patrz m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2012 r., III APa 2/12).

Surowsze zasady obowiązują w razie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Wówczas pracodawca może dochodzić odszkodowania nie tylko w zakresie obejmującym rzeczywistą stratę, ale także ubiegać się o zwrot utraconych korzyści – bez względu na to, czy pracownik zawinił w powstaniu szkody umyślnie czy nieumyślnie.

Podstawa prawna: art. 114 i następne ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33313 )
Array ( [docId] => 33313 )


Array ( [docId] => 33313 )