Odpowiedzialność pracownika za straty w firmie

Data: 06-09-2013 r.

Pracownik jest odpowiedzialny za poniesione straty w firmie. Zobowiązanie to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy pełni swoje obowiązki. Gdy umyślnie spowoduje duże straty, grozi mu nawet więzienie.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega przepisom Kodeksu pracy, które określają jego odpowiedzialność względem pracodawcy. Wyróżniane są dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej:

 • porządkowa,
 • materialna.

Odpowiedzialność pracownicza

Odpowiedzialność porządkowa to konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Może mieć postać upomnienia, nagany lub kary pieniężnej.

Karę porządkową nakłada pracodawca i zawiadamia o tym na piśmie. Odpis pisma składany jest do akt pracownika. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a informację o niej usuwa się z akt osobowych podwładnego.

Osoba pracująca na umowie o pracę podlega również odpowiedzialności materialnej. Są dwa rodzaje tej odpowiedzialności: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika i odpowiedzialność za mienie powierzone podwładnemu.

Odpowiedzialność za straty w firmie z winy pracownika powstaje gdy:

 • pracownik nie wykonał obowiązków lub zrobił to nienależycie,
 • wystąpiła szkoda w mieniu pracodawcy,
 • winę ( umyślną lub nieumyślną) ponosi podwładny,
 • istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem działania przez pracownika.

Pracownik odpowiada za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła strata. Przełożony ustala odszkodowanie w wysokości wyrządzonej szkody. Nie może ono przewyższyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzania szkody. Gdy pracownik umyślnie spowodował zniszczenie, ma obowiązek dokonać naprawy w pełnej wysokości.

Z odpowiedzialnością za mienie powierzone mamy do czynienia wtedy, gdy pracownikowi powierzono z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się np.: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia itd. Pracownik odpowiada wtedy w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mieniu. Może to nastąpić, gdy pracodawca powierza sprzęt służbowy, taki jak laptop, telefon komórkowy, samochód do celów służbowych.

Odpowiedzialność a umowa cywilnoprawna

Pracownik może również wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Taka osoba musi na bieżąco informować firmę o wykonywanych czynnościach oraz na żądanie składać sprawozdania z przebiegu realizowanych obowiązków. Z tytułu nienależytego wykonania umowy pracownik ponosi odpowiedzialność za straty powstałe w firmie.

Pracownik, z którym firma podpisała umowę cywilnoprawną, powinien wykonywać swoje obowiązki osobiście. Może jednak powierzyć tę pracę wybranej przez siebie osobie, jeśli umowa mu tego nie zakazuje. W takim przypadku jest odpowiedzialny za działania osoby trzeciej jak za swoje własne.

Odpowiedzialność karna

Bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której podwładny pracuje, ponosi on odpowiedzialność karną za niezgodne z prawem wykorzystanie mienia firmy. Jeśli pracownik przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie obowiązków wyrządza spółce znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej firmie, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Natomiast jeśli osoba popełniająca przestępstwa, o których mowa powyżej, działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi jej pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Pracownik nie będzie podlegał karze, jeśli przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawi w całości wyrządzoną szkodę.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26859 )
Array ( [docId] => 26859 )


Array ( [docId] => 26859 )