Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego udzielany proporcjonalnie

Autor: Pudzianowska Aleksandra
Data: 13-11-2012 r.

Pracownikowi, który rozpoczyna lub kończy pracę w trakcie roku przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanej liczby miesięcy. Zasada ta ma w pełni zastosowanie do dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwestiach nieuregulowanych jej przepisami stosuje się zasady wynikające z Kodeksu pracy. W związku z tym, wobec pracownika niepełnosprawnego, który zostaje zatrudniony w trakcie roku należy stosować zasadę proporcjonalności urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 1551 § 1 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy:

  • u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
    • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

Przy obliczaniu proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego najpierw należy ustalić wymiar urlopu za cały rok, a następnie proporcjonalnie go pomniejszyć.

Przykład:

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do 26 dni urlopu w roku oraz do 10 dni urlopu dodatkowego. Łączny wymiar urlopu pracownika wynosi więc 36 dni (26 + 10 dni urlopu dodatkowego).

W 2012 r. pracownik będzie więc miał prawo do urlopu wypoczynkowego za 2 miesiące (listopad i grudzień).

Wymiar urlopu należy obliczyć w następujący sposób:

36 dni x 2/12 = 6 dni, tj. 48 godzin (o ile lekarz nie orzekł, że pracownik może pracować przez 7 godzin dziennie).

Pamiętaj!

Od 2012 r. pracownicy niepełnosprawni pracują co do zasady po 8 godzin dziennie, chyba że w przypadku znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lekarz orzeknie, że pracownik może pracować w obniżonej – 7-godzinnej normie.

Podstawa prawna:

  • art. 154 § 2, art. 1551 Kodeksu pracy,
  • art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Autor: Magdalena Jaroszewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Pudzianowska Aleksandra

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26927 )
Array ( [docId] => 26927 )