Czy płaca minimalna zleceniobiorców obejmuje samozatrudnionych?

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 16-10-2017 r.

Od 2017 r. obowiązują przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców. Ustalają one – obok konieczności zapewnienia stawki minimalnej – także inne dodatkowe obowiązki. W jakim zakresie przepisy te odnoszą się do tzw. samozatrudnionych?

W praktyce umowa z samozatrudnionym ma zasadniczo charakter zarobkowy (chociaż może być zawarta także jako umowa nieodpłatna). Dlatego regulacje dotyczące wynagrodzenia są bardzo istotnym elementem jej treści.

W umowie należy określić w tym zakresie co najmniej:

  • wysokość wynagrodzenia za wykonanie zleconych czynności,
  • sposób potwierdzania liczby godzin realizacji usług,
  • sposób i terminy wypłaty (wypłat).

Odnosząc się do wynagrodzenia trzeba bezwzględnie pamiętać o obowiązujących od 2017 r. przepisach dotyczących minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. jest to 13 zł).

Co wynika z przepisów o minimalnej stawce godzinowej?

W razie zawierania umowy, która jest objęta przepisami o stawce minimalnej musimy pamiętać o tym, że:

1) wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, by zapewniała uzyskanie za każdą godzinę wykonywania zlecenia stawki minimalnej;

2) istnieje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorcę i zakaz przeniesienia tego prawa na inną osobę;

3) wypłata  wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej następować musi w formie pieniężnej;

4) wypłaty kwoty wynikającej z minimalnej stawki godzinowej nie rzadziej niż w miesiącu w przypadku umów zawartych na okresy dłuższe;

5) należy określić w umowie  sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania umowy;

6) trzeba przechowywać dokumentację związaną z określeniem sposobu potwierdzania oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Wszystkie przepisy dotyczące stawki minimalnej stosuje się – pomijając umowy wymienione w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, - do typowych umów zlecenia (z art. 734 KC) oraz do umów, do których znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 KC) wykonywanych przez „przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi”. Pojęcia te oznaczają:

a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalność.

Typowy „samozatrudniony” to przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników i nie zawierający umów ze zleceniobiorcami. Spełnia zatem najczęściej warunki do objęcia umowy z nim zawieranej przepisami o stawce minimalnej.

W umowie umieszczamy zapis odnoszący się do sytuacji samozatrudnionego, tj, wskazujący czy zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców oraz zobowiązanie do poinformowania o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie. Tylko poprzez takie oświadczenie można zbadać, czy umowa z nim zawarta podlega czy nie podlega pod przepisy o stawce minimalnej.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z wrześniowego numeru „Doradcy Kadrowego”.

Marek Rotkiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40713 )
Array ( [docId] => 40713 )