Na czym polega zatrudnienie socjalne

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 25-09-2012 r.

Zatrudnienie socjalne (wspierane) to forma zatrudnienia uregulowana ustawą o zatrudnieniu socjalnym, która ma na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Ustawę o zatrudnieniu socjalnym stosuje się w szczególności do:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorych psychicznie,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji,
 • osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie socjalne może być realizowane poprzez prace społecznie użyteczne, rzecznictwo, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i społeczne dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej oraz skierowania do pracy na szczególnych warunkach.

O skierowanie do pracy, na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, może starać się osoba, która co najmniej przez 6 miesięcy wcześniej uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klub Integracji Społecznej (KIS). Wniosek może złożyć kierownik CIS, pracownik socjalny (w KIS) lub sam zainteresowany. Skierowania dokonuje powiatowy urząd pracy, do pracy u pracodawcy lub w CIS.

Skierowanie do pracy u pracodawcy odbywa się na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a pracodawca może uzyskać refundację w wysokości części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy.

 

Wysokość refundacji kształtuje się następująco:

 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach,
 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach,
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26980 )
Array ( [docId] => 26980 )