Okres służby zakonnej a wymiar urlopu wypoczynkowego

Data: 13-11-2012 r.

Wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika mają nie tylko lata pracy czy okres nauki. Liczą się także inne okresy o ile są przewidziane w przepisach. Do takich okresów nie zaliczamy jednak służby zakonnej.

Jedną z podstawowych gwarancji zawartych w Kodeksie pracy jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się:

  • okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
  • okresy nauki związane z ukończeniem określonej szkoły, a także
  • inne okresy, jeżeli na mocy przepisów szczególnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Okresami takimi są np. czas służby wojskowej, czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, które uwzględnia się przy ustalaniu wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi.

Służba zakonna nie ma wpływu na wymiar urlopu

Żaden przepis nie daje możliwości uwzględnienia okresu służby zakonnej do okresu pracy, od którego zależy wymiar oraz nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to, że osoba, która po wystąpieniu z zakonu podejmuje pierwszą pracę, nabywa prawo do urlopu według zasad obowiązujących w pierwszym roku kalendarzowym pracy, czyli sukcesywnie – z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 rocznego wymiaru urlopu. W kolejnym roku kalendarzowym pracownik jest już uprawniony do tzw. kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to, że z dniem 1 stycznia nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu za dany rok (w przypadku zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku) lub do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie to trwa krócej niż do końca roku.

Podstawa prawna:

  • art. 152 § 1, art. 153, 154 § 1, art. 1541 § 1, art. 155, 1551 Kodeksu pracy,
  • art. 120 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.),
  • art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Katarzyna Pietruszyńska - radca prawny

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27010 )
Array ( [docId] => 27010 )