Zawieranie umów o pracę – nowe obowiązki pracodawców

Data: 08-02-2016 r.

Nie będzie już można zawierać umowy na czas wykonywania określonej pracy. Na próbę będzie można zatrudnić tego samego pracownika ponownie. A w niektórych umowach trzeba będzie podać przyczynę ich zawarcia i jeszcze poinformować PIP o podpisaniu umowy. Będzie można zawrzeć więcej kolejnych umów na czas określony, ale w ściśle wyznaczonym czasie. A w związku z wydłużeniem okresu wypowiedzenia umowy na czas określony i zrównaniu go z okresem wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, w samej umowie nie trzeba będzie już zawierać klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu.

Mniej rodzajów umów

Po 22 lutego 2016 r. pracodawca ma do wyboru tylko 3 umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas zastępstwa) lub na czas nieokreślony. Z przepisów znika umowa na czas wykonywania określonej pracy.

W myśl przepisów przejściowych (art. 13 ustawy z 25 czerwca 2015 r.) do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie ustawy – czyli 22 lutego 2016 r., zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Zatem umowy zawarte przed tym dniem zakończą się z dniem wykonania prac, dla których wykonania zostały zawarte.

Umowa na okres próbny – ponownie z tym samym pracownikiem i nawet do tej samej pracy

 

Od 22 lutego 2016 r. można ponownie zatrudnić na podstawie umowy na okres próbny tego samego pracownika, w przypadku gdy:

  • pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy (art. 25 § 3 pkt 1 kp);
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (art. 25 § 3 pkt 2 kp).

Uwaga! Przepisy nie przewidują ograniczeń w przypadku zawierania kolejnych umów na okres próbny na różne stanowiska pracy. Jednak w przypadku zatrudniania na to samo stanowisko (po co najmniej 3 latach przerwy), strony będę mogły ponowić umowę na okres próbny tylko jeden raz.

Nawet 3 kolejne umowy na czas określony, ale maksymalnie na 33 miesiące

Limit ilości umów

Od 22 lutego 2016 r. można zawrzeć z pracownikiem nie 2, ale aż 3 umowy na czas określony (limit ilości umów). Przekształceniu w umowę bezterminową ulega dopiero 4. umowa między tymi samymi stronami.

Zawarcie aneksu przedłużającego umowę jest uważane za zawarcie kolejnej umowy.

Dłuższa przerwa między umowami na czas określony nie „zeruje” już limitu umów. A zatem do limitu wlicza się wszystkie umowy na czas określony zawarte między stronami – bez względu na przerwy w zatrudnieniu.

Limit łącznego czasu trwania umów

Równolegle do limitu ilości kolejnych umów na czas określony (3 umowy) obowiązuje drugi limit: długości trwania umów na czas określony (maksymalnie 33 miesiące). Ten sam pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem:

  • jedną umowę na czas określony na okres nie dłuższy niż 33 miesiące,
  • maksymalnie 3 umowy na czas określony, które w sumie (bez względu na ewentualne przerwy) nie mogą trwać dłużej niż 33 miesiące.

Nowy wzór umowy o pracę – niektóre umowy terminowe muszą mieć wpisaną przyczynę zawarcia

Zawierając umowę o pracę na czas określony, której nie dotyczą limity z art. 25[1] kp (czyli jedną z umów terminowych z art. 25[1] § 4 kp, zawieraną w celu zatrudnienia: na zastępstwo za nieobecnego pracownika, do prac sezonowych i dorywczych, na okres kadencji lub ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy) - pracodawca musi podać w umowie obiektywne przyczyny uzasadniające zawarcie takiej umowy.
Nowy wzór umowy o pracę określiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r., poz. 2005).

Nowy obowiązek informacyjny wobec PIP

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca ma obowiązek poinformowania inspektora PIP, w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych, o zawarciu umowy terminowej ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy – wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawca może otrzymać karę grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł

Pracodawca nie musi zgłaszać do PIP zawarcia umowy na czas określony ze względu na zatrudnienie: na zastępstwo, na sezon, do wykonywania prac dorywczych czy na czas kadencji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38593 )
Array ( [docId] => 38593 )