Od 9 listopada 2015 r. jedna kontrola w jednej OPP

Data: 14-01-2016 r.

W ramach nadzoru nad organizacją pożytku publicznego minister pracy zarządza w niej kontrolę. Przeprowadzenie takiej kontroli może powierzyć ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot działalności OPP albo wojewodzie. Wobec tej samej OPP nie można równocześnie przeprowadzać więcej niż jednej kontroli.

Nadzór nad organizacją pożytku publicznego (OPP) sprawuje minister pracy (obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), któremu przysługuje również prawo przeprowadzenia kontroli w OPP. Przedmiotem kontroli jest korzystanie z uprawnień przez OPP, a także wypełnianie obowiązków i spełnianie stawianych im wymogów.

Warunki dotyczące kontroli

Od 9 listopada 2015 r. nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli we wspomnianym zakresie wobec tej samej OPP. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych. Jeżeli wystąpi konieczność jej przedłużenia, wymaga to uzasadnienia na piśmie.

Powtórna kontrola

Może się zdarzyć, że kontrola wykaże rażące naruszenie przepisów prawa przez OPP. Wówczas można przeprowadzić w niej powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym. Czas trwania powtórnej kontroli nie może przekraczać 7 dni, a jej czasu nie wlicza się do maksymalnego czasu kontroli.

Protokół kontroli

Kontrolę kończy protokół podpisany przez kontrolujących i osobę upoważnioną do reprezentowania OPP. Odmowa podpisu przez przedstawiciela OPP wymaga podania przyczyny. W ciągu 14 dnia od dnia podpisania protokołu OPP może złożyć na piśmie wyjaśnienia albo zgłosić zastrzeżenia do jego treści. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w terminie 14 dni kontrolujący przekazują swoje stanowisko na piśmie osobie upoważnionej do reprezentowania OPP.

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38365 )
Array ( [docId] => 38365 )