Organizacje pozarządowe powinny sporządzić sprawozdanie wg nowego wzoru

Data: 31-01-2018 r.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 2017 roku dała możliwość organizacjom pozarządowym sporządzania sprawozdania finansowego wg wzoru, który uwzględnia specyfikę działalności statutowej.

Załącznik nr 6 skierowany jest do organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

 

Są to:

■ organizacje pozarządowe – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyłączeniem spółek kapitałowych) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku;

■ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

■ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

O skorzystaniu z nowego załącznika decyduje kierownik jednostki. Konieczne było zatem zaktualizowanie dokumentacji polityki rachunkowości w tym zakresie.

Jednostki prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego przygotowały jeszcze za 2016 rok sprawozdanie finansowe wg wzorów takich samych jak przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest jedynie rachunek zysków i strat, a właściwie jego ostatnia część dla organizacji będących jednostkami mikro. Załączniki 1, 4 i 5 nie odzwierciedlały efektów działalności statutowej. Odpowiedzią na te braki jest nowa struktura sprawozdania w nowo dodanym załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości i finansów Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40858 )
Array ( [docId] => 40858 )