Sprawozdanie finansowe małej organizacji pozarządowej

Data: 21-10-2016 r.

Zdecydowana większość organizacji non profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Za 2016 rok będą one mogły sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeśli organy zatwierdzające ich sprawozdania podejmą taką decyzję. Poznaj szczegóły!

Sprawozdanie jednostki mikro musi zawierać następujące informacje:

Nie będzie natomiast obejmowało zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka mikro musi w bilansie zaprezentować łączną wartość aktywów trwałych. Nie ma potrzeby prezentacji ich struktury i wartości poszczególnych grup. Należy jedynie pokazać odrębnie wartość środków trwałych, czyli tych aktywów, które mają postać rzeczową oraz są zdatne i kompletne do użytku w działalności podmiotu przez okres dłuższy niż rok. Pominięto tu wyodrębnianie aktywów trwałych, które w praktyce występują dość rzadko w jednostkach mikro albo mają nieznaczące wartości, tj. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie czy inwestycje długoterminowe. Nie wskazano obowiązku zawarcia w informacjach uzupełniających do bilansu ujawniania wartości tych aktywów, gdyby w danej jednostce ich wartości były znaczące.

UWAGA: Organizacja będąca jednostką mikro nie wyodrębnia w bilansie wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych w budowie oraz inwestycji długoterminowych.

W bilansie prezentowana jest jedynie wartość aktywów obrotowych ze wskazaniem wartości zapasów i należności krótkoterminowych. Pominięto konieczność wyróżnienia wartości inwestycji krótkoterminowych, w tym środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie jednostki.

Załącznik nr 4

Stan na 31-12-2016 r.

B.     Aktywa obrotowe, w tym:

827.800,00

– zapasy

464.300,00

– należności krótkoterminowe

86.200,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 

 

D. Udziały (akcje) własne

 
dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39634 )
Array ( [docId] => 39634 )