Zmiany w sprawozdaniach finansowych NGO – propozycje z 4 sierpnia 2016 r.

Data: 02-09-2016 r.

Projekt zmian do ustawy o rachunkowości był konsultowany i w wyniku tego procesu podjęto w Ministerstwie Finansów decyzję o przygotowaniu nowej wersji nowelizacji. W konsekwencji zaproponowano nowy wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych.

Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047). Większość założeń jest taka sama jak w projekcie z kwietnia 2016 roku z kilkoma jednak wyjątkami. Projekt z 4 sierpnia 2016 r. zakłada, że do ustawy o rachunkowości będzie wprowadzony nowy wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), z wyłączeniem spółek kapitałowych. Przedmiotowa propozycja ma na celu dostosowanie zasad sprawozdawczości finansowej do specyfiki prowadzonej działalności przez te podmioty.

 

Nowy załącznik do ustawy

Obecnie wykorzystywany załącznik nr 4 (dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej) nie odzwierciedla efektów działalności statutowej. Nie ma w nim ani kluczowych dla jednostek prowadzących działalność społecznie użyteczną pozycji bilansowych (środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe), ani wyodrębnionych przychodów i kosztów dotyczących specyfiki tej działalności. Odpowiedzią na te braki ma być nowa struktura sprawozdania w nowododanym załączniku do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe według nowego załącznika nr 6 będzie obejmowało:

  • bilans,

  • rachunek zysków i strat oraz

  • informację dodatkową.

Źródło:

Projekt z 4 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39439 )
Array ( [docId] => 39439 )