Dowiedz się, kiedy możesz odroczyć karę nałożoną przez WIOŚ

Data: 31-05-2017 r.

Jeśli firma dostała karę od WIOŚ, może się jeszcze bronić. Taką karę można skutecznie odroczyć i znacznie obniżyć jej wysokość. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Jakie?

Karę nałożoną przez WIOŚ można odroczyć tylko wtedy, gdy przedsiębiorca realizuje przedsięwzięcie proekologiczne, którego celem jest usunięcie przyczyny wymierzenia kary pieniężnej. Żeby odroczyć karę, trzeba złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Trzeba to zrobić:

  • po otrzymaniu decyzji administracyjnej ustanawiającej wysokość kary,
  • przed upływem terminu, w którym kara powinna być zapłacona.

Wniosek powinien zawierać:

  • wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu płatności występuje strona,
  • opis realizowanego przedsięwzięcia,
  • harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż sześć miesięcy.

Termin płatności zostanie odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia wskazanego we wniosku. Maksymalny czas, w jakim można zrealizować przedsięwzięcie, to pięć lat.

Na rozpatrzenie wniosku WIOŚ ma trzy dni. Jeśli wniosek będzie zasadny, zostanie wydana decyzja o odroczeniu terminu płatności.

Przykład

Podczas kontroli w firmie zajmującej się produkcją mleka inspektor WIOŚ dokonał pomiarów ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładowej oczyszczalni do środowiska. Okazało się, że w ściekach występują przekroczenia wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. WIOŚ wymierzył administracyjną karę pieniężną w wysokości 200.000 zł. W związku z tak wysoką karą firma wystąpiła z wnioskiem do WIOŚ o odroczenie terminu płatności kary. We wniosku firma zadeklarowała, że zmodernizuje oczyszczalnię ścieków, by zwiększyć efektywność oczyszczanych ścieków przemysłowych. Przedsiębiorstwo zaplanowało montaż instalacji flotacji ścieków do końca 2017 roku. Do wniosku dołączyło umowę z firmą budowlaną na wykonanie instalacji flotatora oraz opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Na powyższy wniosek WIOŚ wydał decyzję o odroczeniu kary pieniężnej.

Jeśli przedsiębiorca wykona inwestycję w terminie określonym w decyzji, WIOŚ wyda kolejną decyzję, tym razem orzekająca o zmniejszeniu należnych kar o sumę środków własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Jeśli zrealizowane przedsięwzięcie nie usunie przyczyny wymierzenia kary, trzeba będzie zapłacić odroczoną karę wraz z odsetkami. Gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie lub nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, również trzeba będzie uiścić odroczoną kwotę wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia.

Agnieszka Bisiorek specjalista ds. ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40419 )
Array ( [docId] => 40419 )