Jak zadbać o bezpieczeństwo osób, które mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi

Data: 20-07-2016 r.

Pozornie niegroźna żarówka czy zużyte baterie, potraktowane w niewłaściwy sposób, mogą poważnie zagrażać życiu ludzi. Jak uchronić pracowników przed takim niebezpieczeństwem i kto powinien nad tym czuwać?

Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy wymagające szczególnych zasad postępowania. Należą do nich: odpady zawierające PCB, odpady azbestowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, świetlówki i żarówki energooszczędne, materiały zakaźne.

 

Odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z takimi odpadami spoczywa na właścicielu firmy, ale dużą rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi odgrywają też pracownicy bhp. To oni powinni monitorować i kontrolować właściwą organizację pracy w firmie, a przede wszystkim:

a) przeprowadzać okresowe przeglądy pomieszczeń i stanowisk pracy, na których pracownicy mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi,

b) monitorować środowisko pracy m.in. przez analizę przeprowadzanych pomiarów kontrolnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

c) brać udział w ustalaniu zadań w zakresie bhp osób kierujących pracownikami,

d) monitorować przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i analizować ich wyniki,

e) doradzać w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz kontrolować stosowanie przez pracowników przydzielonej im odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej,

f) informować pracodawcę o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz doradzać, jakie działania powinny być podjęte w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Wszystkie etapy postępowania z odpadami niebezpiecznymi powinny być nadzorowane przez osoby upoważnione (pracodawcę, kierownictwo zakładu) i przeszkolone w zakresie postępowania z odpadami.

Prace w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi są pracami o zwiększonym zagrożeniu. Należy je zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych. Tym samym pracodawca powinien umieścić je w wykazie prac niebezpiecznych oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami niebezpiecznymi (np. kierownika). Oddelegowane do tego osoby powinny mieć dostęp do informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, a więc między innymi do:

a) instrukcji prowadzonych procesów technologicznych,

b) dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej maszyn i urządzeń,

c) kart charakterystyk substancji lub preparatów chemicznych.

Pracownicy narażeni na niebezpieczeństwo z uwagi na kontakt z odpadami niebezpiecznymi powinni otrzymać instruktaż, a więc:

  • imienny podział pracy,
  • kolejność wykonywania zadań,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Zapamiętaj!

UWAGA! Pracodawca powinien wyposażyć osoby, które mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi, w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, tj.:

  • odzież ochronną, środki ochrony kończyn,
  • środki ochrony głowy – twarzy i oczu,
  • sprzęt ochrony układu oddechowego,
  • środki izolujące cały organizm, stosowane przy pracach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników (np. kombinezony gazoszczelne).

Za nieprzestrzeganie przepisów bhp na terenie zakładu pracodawcy grozi:

  • grzywna w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł;
  • pozbawienie wolności od roku do lat trzech;
  • grzywna w wysokości 180 stawek dziennych.

Załadunek ręczny

Nie została sporządzona lista informująca pracodawców, których odpadów pracownicy nie mogą rozładować oraz załadować ręcznie. To na pracodawcy spoczywa obowiązek organizowania pracy w sposób bezpieczny. Jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z odpadem niebezpiecznym, pracodawca jest zobowiązany zapewnić rozwiązanie technologiczne eliminujące ryzyko. Jeśli nie ma takiej możliwości, musi zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej.

Norbert Szymkiewicz inspektor ds. ochrony środowiska i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39235 )
Array ( [docId] => 39235 )