Opłaty za odpady komunalne – zasady rozliczania

Data: 10-07-2014 r.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, mające swoje źródło w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą), obowiązują już od roku. Wynikają z nich obowiązki także dla przedsiębiorców.

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ustawy). Obowiązek ten powstaje z mocy prawa, zatem nie wydaje się decyzji administracyjnej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie obliczyć wysokość opłaty i złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miejskim) deklarację w tym przedmiocie. Wzór deklaracji ustalony jest uchwałą właściwej rady gminy (rady miejskiej). W tej samej uchwale może być także określony wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Oznacza to, że na żądanie organu przedsiębiorca zobowiązany będzie do przedłożenia wymienionych w uchwale dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonej przez niego deklaracji.

Zadeklarowana przez przedsiębiorcę wysokość opłaty jest kwotą, którą powinien on zapłacić na rzecz gminy. Termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały rady gminy (rady miejskiej) właściwej, ze względu na położenie nieruchomości. Złożenie deklaracji powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe) bądź od daty powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w drodze decyzji administracyjnej.

Wobec tego gdy nie powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku obliczania opłaty i składania deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty składa się w odniesieniu do danej nieruchomości, a zatem właściciel kilku nieruchomości nie może objąć ich wszystkich jedną deklaracją. Należy pamiętać, że raz złożona deklaracja jest podstawą do uiszczania opłat za kolejne miesiące. W razie zmiany danych ujawnionych w deklaracji (np. co do liczby mieszkańców, ilości odpadów powstających na nieruchomości) istnieje konieczność złożenia nowego formularza. Termin na jego złożenie wynosi 14 dni od daty zmiany stanu faktycznego,przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przeciwko składającemu ją przedsiębiorcy, a zatem na jej podstawie możliwa jest egzekucja administracyjna opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6n ust. 1 ustawy).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35292 )
Array ( [docId] => 35292 )