Opakowania będą przyjazne dla środowiska

Data: 31-10-2013 r.

Polska w końcu wdroży unijną dyrektywę opakowaniową, która wydana została w trosce, by opakowania stosowane przez producentów towarów były maksymalnie ekologiczne. 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Już tylko kilka tygodni zostało firmom działającym w Polsce by przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którą Sejm uchwalił 13 czerwca 2013 r. Jej przepisy miały w większości obowiązywać już w tym roku, ale ostatecznie wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem części ustawy regulującej audyt przedsiębiorstw dotyczący ich polityki opakowaniowej.

Ustawa, po długiej zwłoce i groźbach sankcji ze strony UE, wdraża w Polsce przepisy unijnej dyrektywy opakowaniowej, której głównym celem jest zharmonizowanie krajowych środków dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tak aby zapobiegały negatywnemu wpływowi opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko lub zmniejszały go bez ujemnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji w UE. Osiąganie tych celów powinno następować przez zwiększenie wielokrotnego użytku opakowań oraz recyklingu i innych form odzysku odpadów opakowaniowych, prowadzących do zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów.

Opakowania przyjazne środowisku

Zgodnie z nowymi normami prawnymi, wprowadzający opakowania jest obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling lub przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling.

Opakowania przydatne do odzysku przez recykling powinny być wytwarzane w sposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiału, z którego opakowanie zostało wykonane, zgodnie z przepisami odrębnymi. Gdy zaś są przydatne do odzysku przez kompostowanie, powinny posiadać zdolność do biodegradacji niestanowiącą przeszkody w ich selektywnym zbieraniu, procesie kompostowania lub w innych działaniach, którym są one poddawane.

Natomiast jeśli są przydatne do odzysku przez biodegradację, powinny posiadać zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, zapewniającą ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę. A gdy odzysk ma przybrać formę energii, opakowania powinny posiadać minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii.

Rozszerzona odpowiedzialność za recykling

Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz odpadów opakowaniowych, dystrybuujących produkty w opakowaniach, a także eksportujących produkty w opakowaniach, opakowania lub odpady opakowaniowe Ponadto przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań oraz prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych. Jej przepisy mają zastosowanie zarówno do opakowań jednostkowych, zbiorczych jak i opakowań transportowych, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

Nowe prawo zwalnia jednak z obowiązku zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu niewielkie masy opakowań. Rozwiązanie takie ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, nie wpływając jednocześnie na osiągane przez Polskę poziomy odzysku i recyklingu.

Obowiązki zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu wprowadzający produkty w opakowaniach będą mogli wykonywać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, która zawrze z nimi w tym zakresie umowę.

Ekologia na etykietce

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

W przypadku braku takiej ewidencji lub prowadzenia jej nierzetelnie, informacje o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska będą ustalać na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w razie ich braku szacunkowo. Ewidencja będzie przechowywana przez wprowadzającego produkty w opakowaniach przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24537 )
Array ( [docId] => 24537 )