Opłaty za śmieci podwyższą świadomość ekologiczną

Data: 17-05-2013 r.

Za najbardziej destrukcyjne czynniki dla środowiska Polacy uważają brak selektywnej zbiórki odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. O dziwo, jednocześnie nie zgadzamy się z opinią, że każdy człowiek swoim zachowaniem może wpływać na stan środowiska naturalnego.

Przedsiębiorcy i pracownicy firm stanowią największą część osób, które nie stosują ochrony przyrody wokół siebie. Najbardziej zaangażowani w codzienne działania mające chronić środowisko są urzędnicy samorządowi. To w znacznej części efekt wdrażanej już ponad rok tzw. rewolucji śmieciowej.

Zrównoważony rozwój – pojęcie obce

 

Aż dla 834 spośród 1 024 ankietowanych Polaków, pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obce. Grupa respondentów, której największy odsetek zna lub spotkał się wcześniej z tym pojęciem, to urzędnicy samorządowi. Prawie jedna trzecia tej grupy deklaruje znajomość pojęcia.

Intuicyjnie, wszyscy respondenci rozumieli, że zrównoważony rozwój polega na tym, aby czerpać korzyści z przyrody, jednocześnie nie degradując jej. Stąd 79,1 proc. ankietowanych uznało, że zrównoważony rozwój to rozwój cywilizacyjny z poszanowaniem człowieka i środowiska. Największy problem ze zrozumieniem tego pojęcia miały dzieci i młodzież. Najczęściej działania proekologiczne respondenci podejmują w domu. Działania te dotyczą głównie segregacji odpadów, oszczędności wody i energii, gaszenia zbędnych świateł, stosowania ogrzewania ekologicznego oraz żarówek energooszczędnych.

Większość respondentów wyraża zadowolenie ze stanu środowiska w swojej miejscowości oraz chętnie poświęciliby swój wolny czas na działania na rzecz środowiska naturalnego. Aż 65,2 proc. badanych deklaruje, że chętnie bierze lub wzięłaby udział w akcji ekologicznej.

Badanie opinii publicznej dotyczące stosunku do ekologii zostało przeprowadzone przez firmę Biostat na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia. Projekt jest częścią Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011 – 2014, prowadzonej w ramach, i w związku z Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ; realizacją polityk powstrzymywania zmian klimatycznych; koniecznością zwiększania efektywności gospodarki odpadami w Polsce; realizacją polityk zachowania bioróżnorodności; rosnącym zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną oraz dostarczaniem form i narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, w ramach której zrealizowano badanie, dofinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chcemy parków i rezerwatów przyrody

Respondenci oceniali, czy wiedzą jak chronić różnorodność biologiczną. Większość ankietowanych, ponad 59 proc. takiej wiedzy nie posiada. Najbardziej wyedukowani w zakresie ochrony bioróżnorodności są urzędnicy samorządowi. Aż 176 z nich wie, jak chronić różnorodność biologiczną. Z kolei najmniejszą wiedzą w tym temacie charakteryzują się przedsiębiorcy i pracownicy firm.

Tworzenie parków i rezerwatów przyrody ankietowani uznali za najbardziej sprzyjające ochronie bioróżnorodności. Również za bardzo dobre dla realizacji tego celu uznano rolnictwo ekologiczne oraz ograniczenie wykorzystywania toksycznych pestycydów. Ponadto za pozytywne uznano pogłębianie wiedzy na temat różnorodności biologicznej.

Większość respondentów nie stosuje praktyk mających na celu ochronę bioróżnorodności, a powodem jest to, że nie wiedzą, co można w tym zakresie zrobić.

Grupą w największym stopniu stosującą działania, których celem jest ochrona różnorodności biologicznej, są urzędnicy samorządowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24563 )
Array ( [docId] => 24563 )