Ostatnia szansa na złożenie wniosku o nowe zezwolenie

Data: 15-12-2015 r.

Tylko do 23 stycznia 2016 r. zachowają moc zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie starej ustawy o odpadach. Nawet jeśli czas obowiązywania zezwolenia jest dużo dłuższy, trzeba wystąpić o nowe.

Jeżeli firma posiada zezwolenie na zbieranie lub/i odzysk odpadów wydane przed 23 stycznia 2013 r., to najpóźniej do 23 stycznia 2016 r. musi uzyskać nowe. Dotychczasowe zezwolenia stracą bowiem moc. Aby uzyskać decyzję na czas, wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed wskazanym terminem. Zwlekanie do tego momentu nie gwarantuje jednak uzyskania decyzji w odpowiednim terminie, gdyż trzeba liczyć się z możliwością wydłużenia  procedury ze względu na ewentualne dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Nawet bardzo szczegółowo sporządzony wniosek może zawierać elementy, które trzeba będzie wyjaśnić lub doprecyzować w toku postępowania administracyjnego.

Brak zezwolenia to nielegalne działanie

Brak nowego zezwolenia po 23 stycznia 2016 roku oznacza, że kontynuowanie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będzie nielegalne. Skutkować może to nie tylko karą, ale również utratą klientów, którzy mogą nie chcieć (i nie powinni) współpracować z podmiotem nieuprawnionym. To bowiem ich obciążają konsekwencje przekazywania odpadów podmiotom bez stosownych zezwoleń. Obowiązkiem podmiotu przekazującego odpad do dalszego zagospodarowania jest wylegitymowanie odbiorcy z odpowiednich zezwoleń.

WIOŚ nie zawsze będzie pobłażliwy

Zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą pieniężną, która może wynieść od 1.000 zł do aż 1.000.000 zł. O wysokości kary decyduje WIOŚ, po dokonaniu oceny tego, w jakim stopniu nielegalne gospodarowanie odpadami wpływa na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Na ustalenie wysokości kary ma wpływ również czas działania bez wymaganego zezwolenia, dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji. Istnieje szansa, że krótki czas bez zezwolenia zostanie potraktowany łagodnie.

Pierwotnie terminem granicznym, do którego należało uzyskać nowe zezwolenie, był dzień 23 stycznia 2015 r. Resort środowiska wyszedł jednak naprzeciw podmiotom gospodarującym odpadami i wydłużył ten termin o kolejny rok. W związku z tym po styczniu 2016 r. pobłażliwość organów kontrolujących może nie być zbyt duża, bo przecież czasu było dość, a brak uzyskania zezwolenia do tego terminu to zaniedbanie ustawowych obowiązków. Z pewnością na korzyść podmiotu będzie jednak działać fakt, że taki wniosek został złożony przed terminem 23 stycznia 2016 r., bo to oznacza, że zostały podjęte kroki do tego, by zezwolenie uzyskać.

Gdzie złożyć wniosek?

Oprócz prawidłowego sporządzenia wniosku kluczowe jest złożenie go do właściwego urzędu. Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydają różne organy. Lepiej mieć pewność, do którego z nich powinniśmy złożyć wniosek, ponieważ uniknie się w ten sposób  przekazywania dokumentacji między organami, a tym samym niepotrzebnych opóźnień w wydaniu decyzji.

Marszałek województwa rozpatrzy wniosek i wyda decyzję zezwalającą na zbieranie i przetwarzanie odpadów w następujących przypadkach:

1. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do których zalicza się np.*:

a) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
b) strzępiarki złomu;
c) zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne;
d) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów) o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;

*(pełna lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawarta jest w § 2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

2. gdy zezwolenie dotyczy odzysku odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych przetworzeniu w drodze odzysku polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
3. dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
4. gdy w jednym miejscu prowadzone jest więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, z których chociażby jedno należy do wymienionych w powyższych punktach 1–3 (wg brzmienia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., które doprecyzowywały dotychczasowe zapisy).

Starosta będzie organem właściwym w pozostałych przypadkach zbierania i przetwarzania odpadów. W przypadku powiatu grodzkiego (miejskiego) zezwolenie wyda prezydent miasta wykonujący jednocześnie zadania starosty.

Wniosek o wydanie zezwolenia na działalność w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów prowadzonej w obrębie terenów zamkniętych (np. wojskowych) powinien trafić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Agnieszka Świerczewska-Opłocka, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie doradczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38278 )
Array ( [docId] => 38278 )