Pomyłki w ewidencji odpadów – jak je skorygować

Data: 16-03-2016 r.

Można, a nawet trzeba, poprawiać błędy popełnione na karcie przekazania lub karcie ewidencji odpadu. Zaniedbanie tej kwestii może narazić przedsiębiorstwo na karę nie tylko za źle prowadzoną ewidencję, ale i błędnie przygotowane sprawozdanie na jej podstawie.

Najczęściej w KPO popełniane są takie błędy jak:

  • nieprawidłowo wpisana ilość przekazywanych odpadów – masa odpadów powinna zostać podana w tonach [Mg], a nie w kilogramach czy sztukach. Ponadto dla odpadów innych niż niebezpieczne ilość odpadów podaje się z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, a dla odpadów niebezpiecznych do trzech miejsc po przecinku;
  • nieprawidłowe kody odpadów – np. klasyfikowanie papieru pod kodem 19 12 01 zamiast 15 01 01 (co zdarza się bardzo często);
  • brak numeru karty – posiadacz odpadów ma obowiązek nadać numer karty, jego brak utrudnia odnalezienie karty przekazania odpadów i zweryfikowanie wpisanych danych.

Natomiast przy sporządzaniu zbiorczych kart przekazania odpadu podstawowym błędem jest sumowanie:

  • odpadów tego samego rodzaju oddanych w przeciągu kilku miesięcy,
  • odpadów przewożonych temu samemu odbiorcy przez różnych transportujących oraz
  • różnych rodzajów odpadów przekazywanych jednemu odbiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca popełni któryś z tych błędów, musi jak najszybciej nanieść poprawki w ewidencji. Za niepoprawne prowadzenie tej dokumentacji grozi kary grzywny.

Pomyłka w ewidencji papierowej

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencję w formie papierowej i sam spostrzeże swój błąd w karcie ewidencji odpadów, powinien po prostu skreślić błędny kod i wpisać prawidłowy. Przy każdej poprawce należy złożyć podpis (wystarczy parafka). Jeśli zaś poprawek dokonuje pracownik przedsiębiorcy, konieczne jest wystawienie mu do tego odpowiedniego upoważnienia, chyba że prowadzenie ewidencji odpadów należy do jego obowiązków.

W przypadku pomyłki na karcie przekazania odpadu, np. wpisania błędnego kodu odpadu,  poprawki muszą zostać podpisane (również wystarczy parafka) przez odbiorcę karty. Należy też sporządzić pismo przewodnie do wystawionej Karty Ewidencji Odpadu i Karty Przekazania Odpadu (jeśli jest ich kilka i występują rozbieżności w kodach odpadów) i wyjaśnić pomyłki. Takie pismo powinno być również podpisane przez odbiorcę Karty Przekazania Odpadu.

Pomyłka w ewidencji elektronicznej

Nieco trudniej poprawić błędy, gdy ewidencja odpadów jest prowadzona w formie elektronicznej. Wtedy dokonanie poprawek w Karcie Ewidencji Odpadu może być niemożliwe i konieczne będzie napisanie wyjaśnienia. Przedsiębiorca powinien zrobić to bezzwłocznie, ponieważ w przypadku kontroli i tak zostanie wezwany do usunięcia nieprawidłowości.

Zmiana kodu odpadu

Jeszcze bardziej kłopotliwa jest sytuacja, gdy przedsiębiorca świadomie zmienił kod odpadu i zostało to zauważone przez inspektora z WIOŚ, który w efekcie odmawia przyjęcia Karty (patrz przykład w ramce).

Przykład:

Przedsiębiorca przyjął w KEO i KPO, że niszczarka jest urządzeniem do zagospodarowania odpadów. Postępuje tak od dłuższego czasu, licząc na to, że za błędy w ewidencji nie są naliczane kary, co najwyżej pouczenia. Inspektor z WIOŚ zażądał wprowadzenia poprawek. Przedsiębiorcy udało się poprawić KEO, jednak przy KPO pojawił się problem, ponieważ firma odbierająca odpady odmówiła przyjęcia poprawionej karty. Odbierający odpad postąpił prawidłowo, ponieważ przyjmuje odpad, na który ma zezwolenie i nie jest jego problemem, że dostawca nie posiada zgody na wytwarzanie odpadu z grupy 19. Przedsiębiorca został ukarany grzywną w wysokości 1.000 zł. Istnieje także spore prawdopodobieństwo, że czekają go dalsze kłopoty, ponieważ naruszył warunki decyzji. Ostateczna decyzja należeć będzie do WIOŚ.

Zapamiętaj!

Karta przekazania odpadu jest podstawą do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o odpadach. W przypadku błędnego wypełnienia KPO, konsekwencją są również błędy w sprawozdaniach o odpadach. Warto pamiętać, że najważniejsze dla prawidłowego doboru kodu są dwie pierwsze cyfry.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego i ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38749 )
Array ( [docId] => 38749 )