Prowadzenie ewidencji odpadów w firmie z oddziałami

Autor: Bartłomiej Matysiak
Data: 09-03-2016 r.

U zdecydowanej większości podmiotów ewidencja odpadów opiera się na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów. Ewidencja ta w przypadku firmy, która posiada oddziały z różnymi miejscami prowadzenia działalności, nie odbiega bardzo od ewidencji standardowego przedsiębiorstwa z jednym miejscem działalności. Istnieją jednak pewne różnice i kluczowe zasady.

Ewidencję odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności – każdego oddziału należy prowadzić oddzielnie. Musi być ona przygotowywana w taki sposób, aby:

  • można było wylegitymować się z prawidłowego zagospodarowania odpadów w przypadku np. kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz

  • nie było problemów przy wypełnianiu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Konieczność prowadzenia ewidencji oddzielnie dla każdego oddziału firmy wynika z kilku uwarunkowań:

  1. odpowiednie pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy też zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawane jest co do miejsca prowadzenia działalności, a nie rejestracji firmy. A zatem skoro decyzje administracyjne dedykowane są co do miejsca prowadzenia działalności, ewidencja odpadów również powinna być prowadzona z podziałem na poszczególne lokalizacje, a nie „zbiorczo” dla całej firmy;

  2. we wzorze karty przekazania odpadów oraz we wzorze karty ewidencji odpadów występują rubryki, w których należy podać miejsce prowadzenia działalności, odpowiednio:

  • w karcie przekazania odpadów – adres miejsca prowadzenia działalności,

  • w karcie ewidencji odpadów – miejsce prowadzenia działalności – województwo, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, telefon służbowy, e-mail.

  1. w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów trzeba podać miejsce prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Dla każdego miejsca prowadzenia działalności należy sporządzić osobne zestawienie – w przypadku gdy w danym województwie mamy więcej niż jedną lokalizację, wówczas należy przedłożyć jedno zestawienie, w którym:

  • częścią wspólną jest tabela A – dane o posiadaczu odpadów, natomiast

  • zmianie ulegają zapisy w tabeli B – dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach, a także odpowiednie działy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Bartłomiej Matysiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38686 )
Array ( [docId] => 38686 )