Przetwarzanie odpadów tylko po wydaniu opinii przez WIOŚ

Data: 15-12-2015 r.

Żeby móc ubiegać się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów trzeba będzie najpierw uzyskać pozytywną opinię o spełnieniu wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska wydaną przez WIOŚ.

Takie zasady zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami przed wydaniem przez odpowiedni urząd zezwolenia na przetwarzanie odpadów (lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia przetwarzanie odpadów) WIOŚ będzie musiała przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy i sprawdzić, czy spełnia on wymaganie zawarte w przepisach ochrony środowiska. Jeżeli opinia będzie pozytywna, wówczas organ wyda zezwolenie.  

 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli będzie musiał złożyć organ wydający decyzję. Kontrolę będzie można (ale nie ma takiego przymusu) przeprowadzić także w przypadku istotnej zmiany istniejącej już instalacji.

Jeżeli WIOŚ wyda negatywną opinię, to właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów. Kontroli nie będzie trzeba przeprowadzać, jeżeli zezwolenie na przetwarzanie
odpadów dotyczy tylko odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje w drodze decyzji organ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, tj.:

1. Marszałek województwa

  • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, np. zezwolenie dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi
    w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub
    całkowita pojemność wyrobiska albo zapadliska jest nie mniejsza
    niż 25 000 Mg,
  • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska – co do zbierania i przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych.
3. Starosta – w pozostałych przypadkach.

Adam Małecki, pracownik firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38277 )
Array ( [docId] => 38277 )