Warto odwoływać się od negatywnej decyzji urzędu

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 30-04-2013 r.

Inwestycja na obszarze Natura 2000 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na jej podstawie regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji lub odmawia jego wydania. Firma ma prawo odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji urzędu.

Jeśli inwestor złożył odwołanie, regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) może ustalić inne warunki realizacji przedsięwzięcia. Zrobi to jednak tylko w dwóch przypadkach:

 • gdy przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na Natura 2000,
 • gdy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, ale za jego realizacją przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym.

Uwaga! W każdym innym przypadku RDOŚ odmówi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Problem w tym, że nie ma definicji znaczącego oddziaływania na środowisko. Dowieść ma go dopiero ocena przeprowadzona przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska. W tym celu RDOŚ powołuje komisję, która analizuje całą sytuację, badając wszystkie złożone przez stronę dokumenty. Sprawdzany jest zwłaszcza przedłożony raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Aby dokładniej wyjaśnić kwestię negatywnego oddziaływania i możliwości, jakie ma przedsiębiorca, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu, posłużymy się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 marca 2012 r. Sąd wykazał, że ocena wykonana przez RDOŚ w Rzeszowie została przeprowadzona ze szkodą dla inwestora, w sposób nadużywający przepisów.

Podkarpacki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie zezwolił na budowę budynku mieszkalnego, który, jego zdaniem, miał znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Inwestor odwołał się od decyzji, sprawa została przekazana do samorządowego kolegium odwoławczego, które utrzymało decyzję RDOŚ w mocy, dając jednocześnie stronie prawo do odwołania się od decyzji SKO przed sądem. Strona odwołała się od decyzji SKO do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wyrokiem z 20 marca 2012 r., II SA/Rz 1111/1, uchylił decyzję SKO.

 

Postępowanie sądu skupiło się na przeprowadzonej przez RDOŚ ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ooś), w której dokonano nadinterpretacji słowa „znacząco” i nierzetelnie wykonano ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

WSA podkreślił, że RDOŚ ma prawo nie uzgodnić warunków realizacji przedsięwzięcia, wyłącznie wtedy gdy z przeprowadzonej ooś będzie jednoznacznie wynikało, że przedsięwzięcie może negatywnie, w dużym stopniu, przekraczającym przeciętną miarę, oddziaływać na badany obszar.

Tego, zdaniem sądu, nie dowiedziono podczas oceny, a co więcej – organ w ocenie sobie zaprzeczył. Udowadniając, że nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, gdyż będzie ono oddziaływało na chronione siedliska ptaków, organ w tej samej ocenie napisał, że inwestycja nie pogorszy w istotny sposób stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmiot ochrony, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000.

RDOŚ podniósł też sprawę precedensu – jego zdaniem jednorazowe zezwolenie na lokalizację budynku mieszkalnego oddziałującego na obszar Natura 2000 spowoduje utrwalenie bardzo niekorzystnego rozproszonego systemu zabudowy, negatywnie oddziałującego na badany obszar przez zwiększenie penetracji ludzi z tego terenu, co w znaczny sposób ograniczy naturalne dobowe przemieszczanie się zwierząt i pogłębi proces rozrywania lokalnych korytarzy ekologicznych.

WSA zarzucił RDOŚ, że w swym raporcie nie uwzględnił przedłożonych przez inwestora dowodów na to, że realizacja budynku mieszkalnego, zgodnie z założeniami w nim przedstawionymi oraz obowiązującymi przepisami i nor-mami technicznymi, gwarantuje, że inwestycja nie będzie wpływała negatyw-nie na obszar Natura 2000.

Ostatecznie, w ocenie WSA, RDOŚ nadużył swego prawa do wykorzystania dla poparcia swej decyzji art. 98 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochro-nie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Izabela Kotowska


Zobacz także: Wystarczy anonimowa skarga i firma musi wykonać przegląd ekologiczny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29741 )
Array ( [docId] => 29741 )

Array ( [docId] => 29741 )