Nawet 3000 zł kary za niezarejestrowanie urządzenia chłodniczego - dziś upływa termin

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 14-03-2016 r.

Każdy posiadacz urządzenia chłodniczego zawierającego 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych zobowiązany jest to urządzenie zarejestrować. Obowiązek ten został wprowadzony tzw. ustawą F-gazową.

Aktami wykonawczym dla ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych są:

 
  • rozporządzenie ministra środowiska z 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

Pierwsze z tych rozporządzeń umożliwiło powołanie do życia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), do którego muszą zostać zgłoszone urządzenia chłodnicze.

W drugim rozporządzeniu zamieszczono wzór tzw. Karty Urządzenia czyli „metryczki” zawierającej wszystkie informacje dotyczące urządzenia:

  • dane operatora urządzenia (czyli w większości przypadków jego właściciela),

  • dane urządzenia, w tym ilość i rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego w nim zawartego.

Rejestracja

Rejestracja urządzenia odbywa się on–line poprzez wprowadzenie danych do Karty urządzenia i zatwierdzenie jej.

Zgłoszenia urządzenia chłodniczego należy dokonać do 14 marca 2016 r. Zdecydowanie lepiej go dotrzymać, gdyż po tym terminie za brak karty urządzenia, stwierdzony podczas kontroli grozi kara od 600 do 3 000 złotych.

CRO prowadzone jest przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Na stronie instytutu (www.ichp.pl/CRO) znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące samego procesu rejestracji urządzeń chłodniczych.

Sama rejestracja to nie koniec nowych obowiązków

Po dokonaniu rejestracji urządzenia każda czynność dotycząca instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania zarejestrowanego urządzenia chłodniczego oraz instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych musi być rejestrowana na Karcie Urządzenia.

Dokonując takiego wpisu należy podać nazwę i siedzibę podmiotu, który wykonał te czynności, i dane, w tym imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.

Co więcej operatorzy urządzeń chłodniczych są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia danych dotyczących wymienionych powyżej czynności, dokonywały osoby posiadające odpowiedni certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

W praktyce oznaczać to będzie, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia powinien dokonywać wpisu do udostępnionej mu karty danego urządzenia w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO.

Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38728 )
Array ( [docId] => 38728 )