Wysokie kary za niezgodne z prawem użytkowanie klimatyzatorów

Data: 24-08-2016 r.

Musimy wiedzieć, z jakimi wymogami wiąże się użytkowanie klimatyzatora w firmie. Szczególnie, że niedawno zmieniły się w tym zakresie przepisy, a za ich nieprzestrzeganie ustawodawca przewidział znaczne kary pieniężne, wymierzane przez WIOŚ lub właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Niedawne zmiany w przepisach dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych są szczególnie istotne dla zakładów zajmujących się produkcją lub usługami związanymi ze stosowaniem substancji zubażających warstwę ozonową (HCFC i CFC) lub f-gazów (HFC), a wiec np. serwisantów urządzeń klimatyzacyjnych, bądź przedsiębiorstw zajmujących się czynnikami chłodniczymi. Jednak także użytkownicy takich urządzeń muszą pamiętać o kilku obowiązkach.

 

Aby nie narazić się na kare lepiej uporządkować dokumentację i procedury funkcjonujące z firmie, związane ze stosowaniem czynników chłodniczych.

Certyfikat dla personelu

Konieczne jest uzyskanie certyfikatu dla personelu, jeśli pracownicy wykonują następujące czynności dotyczące stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych czy chłodniczych:

  • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane,

  • odzysk czynnika chłodniczego,

  • instalację, konserwację lub serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

W przypadku serwisów samochodowych, zajmujących się naprawą i napełnianiem klimatyzacji, pracownicy nie mają obowiązku uzyskania certyfikatów dla personelu. Muszą jedynie posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu w tym zakresie, które wydała jednostka certyfikowana przez UDT.

Certyfikaty dla przedsiębiorców

Obowiązek uzyskania certyfikatu dotyczy także przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. 

Certyfikacja przedsiębiorców nie dotyczy serwisujących klimatyzacje samochodowe.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu uzyskania certyfikatów, w tym wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl.

Karta urządzenia

Użytkownicy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, zawierających co najmniej 3 kg czynnika chłodniczego są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji - muszą posiadać kartę urządzenia.

Karta urządzenia zawiera m.in.:

- dane urządzenia, w tym o ilości i rodzaju substancji chłodniczej w nim zawartej,

- informacje o operatorze, który zajmuje się serwisem,

- zestawienie wykonywanych czynności serwisowych.

Nowe przepisy wymagają, aby użytkownicy zapewniający serwis i obsługę urządzeń klimatyzacyjnych zadbali o to, żeby wpisy do kart urządzeń były dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Karta urządzenia, musi być sporządzona w ciągu dziesięciu dni od dnia:

  • w którym urządzenie zostało dostarczone na miejsce funkcjonowania lub

  • instalacji urządzenia.

Za niedotrzymanie tych terminów grożą kary w wysokości od 600 zł do 3 tys. zł.

Odpowiednie wyposażenie techniczne

Prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych ma obowiązek wykonywania swoich prac z wykorzystaniem wyposażenia technicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do środowiska.

Szczegółowo wymagania te zostały określone w rozporządzeniu ministra rozwoju z 10 grudnia 2015 r.

Kontrola urządzeń pod względem wycieków

Przedsiębiorca ma również obowiązek sprawdzania urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych pod względem wycieków.

Przeprowadzanie takiego sprawdzania urządzeń oraz systemów obejmuje:

  • weryfikację dokumentacji, w tym weryfikację karty urządzenia,

  • przegląd urządzeń wraz z przyrządami zabezpieczającymi,

  • ocenę stanu korozji poszczególnych elementów,

  • przegląd poszczególnych elementów pod względem wycieków.

Wymagana częstotliwość przeglądów zależy od wagi napełnienia urządzeń czynnikiem.

W przypadku, gdy wykryto i naprawiono nieszczelność urządzenia zawierającego f-gazy, należy w ciągu 1 miesiąca wykonać ponowną kontrolę szczelności. Kara grzywny za niewykonanie tego nakazu wynosi od 4 000 do 10.000 zł.

Natalia Springer

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39392 )
Array ( [docId] => 39392 )