We wpisie do rejestru zgłosisz więcej informacji

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 14-11-2017 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań znowelizowanego rozporządzenia o rejestrach. Nie zapomnij zatem, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i ujawnić wszystkie nowe, wymagane informacje.

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru weszły w życie 17 września. Zgodnie z nimi podmioty lecznicze będą musiały ujawnić w rejestrze więcej oraz bardziej szczegółowe informacje.

 

W pierwszej kolejności przepisy rozporządzenia zmieniającego dostosowały nazewnictwo, którym obecnie posługujemy się na gruncie ustawy o działalności leczniczej. W rozporządzeniu „przedsiębiorstwo” zastąpiono terminem „zakład leczniczy”.

W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego zniesiono obowiązek ujawniania informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Rubrykę dotyczącą tego wpisu wykreślono. Podobne zmiany wprowadzono również do rejestru praktyki zawodowej lekarza oraz rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki. W rejestrach nie ujawnia się również informacji na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W rozporządzeniu zmieniającym doprecyzowano również, że w rejestrze musisz ujawnić nazwę i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy. Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów wystarczyło jedynie wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego. Zapis ten można więc było różnorako interpretować.

Do rejestru dodano nową rubrykę, w której musisz ujawnić informację o zakwalifikowaniu podmiotu leczniczego do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do systemu sieci szpitali.

Wobec podmiotów leczniczych rozszerzono obowiązek podania do rejestru informacji na temat posiadanych certyfikatów. Obecnie ujawnia się certyfikację o zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, PN-N18001 lub OHSAS 18001.

Zmiany nastąpiły również w dziale III księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, do którego wpisuje się dane dotyczące komórki organizacyjnej. Obecnie bowiem wymaga się, aby w rejestrze podmiot leczniczy ujawnił nie tylko liczbę łóżek, lecz także liczbę stanowisk w komórce organizacyjnej. Ponadto obok dotychczas ujawnianych informacji, musisz także podać liczbę łóżek intensywnej terapii, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej, intensywnej terapii noworodka, opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego oraz nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Podając ogólną liczbę łóżek nie podaje się stanowisk dializacyjnych.

W rozporządzeniu zmieniającym zmodyfikowano także załączniki, tj. zaktualizowano nazwy okręgowych izb lekarskich, okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz dostosowano nazewnictwo w kodach rodzajów praktyk zawodowych.

Przepisy rozporządzenia zmieniającego obowiązują od 17 września 2017 r., jednak podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Nie zapomnij zatem w ciągu najbliższych kilku miesięcy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i ujawnić wszystkie nowe, wymagane informacje.

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40759 )
Array ( [docId] => 40759 )