Choroba zawodowa w szkole – obowiązki dyrektora

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 17-09-2014 r.

W przypadku wystąpienia choroby zawodowej należy przenieść pracownika na stanowisko nienarażające go na czynniki szkodliwe. Jest to trudne w przypadku nauczycieli, u których wystąpienie choroby zawodowej wiąże się z utratą zdolności do wykonywania pracy nauczycielskiej i stanowi podstawę do rozwiązania z nimi stosunku pracy.

Jeśli pracownik został przeniesiony na stanowisko odpowiadające posiadanym przez niego kwalifikacjom i nienarażającej go na czynniki szkodliwe pracy, a przeniesienie wiąże się z niższym wynagrodzeniem, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (art. 230  Kodeksu pracy).

Choroby zawodowe nauczycieli

Przykładowe choroby zawodowe u nauczycieli to przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

  1. guzki głosowe twarde,
  2. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
  3. niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią itp.

Choroby zawodowe pracowników niepedagogicznych

W przypadku wystąpienia u pracownika niepedagogicznego choroby zawodowej uniemożliwiającej dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku (np. przewlekłych chorób układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy) oraz braku możliwości powierzenia pracownikowi pracy na stanowisku nieszkodliwym dla zdrowia pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem. Utratę zdolności do pracy można bowiem uznać za okoliczności niezależne od pracownika, dające podstawę do rozwiązania stosunku pracy, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes pracodawcy (uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., III PZP 1/85, wytyczne w przedmiocie stosowania art. 45 kp, OSNCP 1985 z. 11, poz. 164).

Postępowanie w razie rozpoznania choroby zawodowej w szkole

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej dyrektor szkoły:

  1. ustala przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,
  2. przystępuje niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i powinien zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
  3. zapewnia realizację zaleceń lekarskich.

Zawiadomienie organów kontroli o podejrzeniu choroby zawodowej

Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej dyrektor szkoły przesyła do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego na formularzu według wzoru ustalonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych (§ 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych; Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób).

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. W przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – zgłoszenia należy dokonać dodatkowo w formie telefonicznej.

Rejestr chorób zawodowych w formie wybranej przez dyrektora

Dyrektor szkoły powinien również prowadzić rejestr stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby. Wzór rejestru nie został ustalony przepisami powszechnie obowiązującymi. Pracodawca może zatem prowadzić rejestr w sposób najbardziej przez siebie dogodny i w dowolnej formie (papierowej, elektronicznej itp.). Rejestr powinien umożliwiać łatwe ustalenie skali zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby w danej szkole.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35719 )
Array ( [docId] => 35719 )