Czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą czekać na rodziców w świetlicy szkolnej

Autor: Bożena Winczewska
Data: 02-01-2018 r.

W ramach zadań statutowych publiczna szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dowiedz się, czy świetlica szkolna może być miejscem dodatkowej opieki dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole?

Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub z uwagi na organizację dojazdu do szkoły, a także  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Nie oznacza to jednak, że świetlica może stać się miejscem dodatkowej opieki dla dzieci, które z pozostają dłużej w punkcie lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.

Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie mogą czekać na rodziców w świetlicy szkolnej wraz z uczniami szkoły podstawowej.

Szkoła i oddział przedszkolny – odrębne struktury

 

Szkoła podstawowa w zakresie realizacji zadań statutowych ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania ze świetlicy uczniom klas objętych jej strukturą organizacyjną. Struktura szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII, a to oznacza że w skład struktury organizacyjnej tej szkoły nie wchodzi ani punkt przedszkolny ani oddział przedszkolny.

Oddział przedszkolny organizacyjnie pozostaje w strukturze wychowania przedszkolnego, mimo że jest zorganizowany w szkole podstawowej. Dzieci korzystające z tej formy wychowania przedszkolnego nie są uczniami szkoły, a zatem zajęcia w których uczestniczą muszą być zatem zorganizowane w oparciu o przepisy dotyczące przedszkoli. Te z kolei nie przewidują możliwości korzystania z zajęć świetlicowych.

Miejscem dodatkowej opieki dla dzieci pozostających dłużej w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej powinien być ten punkt lub oddział przedszkolny.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe przepisy dotyczące przedszkoli publicznych odnoszą się również do:

  • oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,
  • innej publicznej formy wychowania przedszkolnego

Skoro zatem przedszkole nie ma obowiązku zapewniania dzieciom opieki po zakończeniu zajęć obowiązkowych i dodatkowych, to obowiązek ten nie dotyczy również ww. form wychowania przedszkolnego zorganizowanych w szkole.

Przedszkole nie organizuje świetlicy…

Przedszkole nie ma obowiązku organizowania opieki dla dzieci, których rodzice pracują dłużej niż trwają zajęcia prowadzone w nim zajęcia, a tym samym – dyrektor szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym lub punktem przedszkolnym również nie musi jej zapewniać. Jeżeli jednak w placówce zostanie zapewniona dodatkowa opieka dla dzieci pozostających dłużej, to powinna być sprawowana w tym oddziale lub punkcie przedszkolnym. Trzeba także pamiętać, że zajęcia powinni prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

… a dzieci nie mogą czekać z uczniami

Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe wprowadzenia polegającego na tym, że po zakończeniu obowiązkowych i dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, dzieci te będą czekały na odebranie przez rodziców w świetlicy, razem z uczniami. Jest to wykluczone choćby z uwagi na fakt, że opiekę nad wychowankami przedszkola może sprawować nauczyciel realizujący pensum w wymiarze 22 lub 25 godzin, zaś zajęcia świetlicowe są prowadzone przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy szkolnej w ramach pensum wynoszącego 26 godzin zajęć. Ten sam nauczyciel nie może jednocześnie prowadzić dwóch rodzajów zajęć, tj. zajęć opiekuńczych dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego i zajęć świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej.

Czas opieki z uwzględnieniem potrzeb rodziców

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego powinny pozostawać pod opieką nauczycieli stosownie do tych potrzeb. Organizację pracy oddziału przedszkolnego powinien określić ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40825 )
Array ( [docId] => 40825 )