Dyrektor szkoły musi zadbać o warunki i higienę pracy – raport NIK

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-07-2015 r.

Przeprowadzona w 2015 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że szkoły nie przestrzegają zasad dotyczących zapewnienia higienicznych warunków pracy. Duża część uchybień dotyczy organizacji procesu nauczania za którą odpowiada dyrektor szkoły, zauważono jednak, że poprawa warunków wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania ze strony organu prowadzącego.

Według informacji o przeprowadzonej kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych, działania podejmowane w szkołach w celu zapewnienia bezpieczeństwa higieny uczenia się, nie są wystarczające. Zastrzeżenia budzi także stan techniczno-sanitarny szkół, który zdaniem Najwyższej Izby Kontroli jest skutkiem wieloletnich zaniedbań w zakresie finansowania placówek oświatowych.

Niepokojące wyniki kontroli NIK można zatem podzielić na dwie grupy. Pierwsza odnosi się do organizacji pracy szkoły, za którą odpowiada dyrektor szkoły, natomiast druga dotyczy działań, które musi podjąć organ prowadzący.

Za organizację pracy uczniów odpowiada dyrektor szkoły

Zmiany, które muszą zostać wdrożone przez dyrektorów szkół dotyczą przede wszystkim równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia oraz w ciągu danego dnia. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że dyrektor szkoły często dopuszcza sytuację, w której przedmioty wymagające zwiększonej koncentracji odbywają się na ostatnich godzinach lekcyjnych. Taka praktyka stanowi naruszenie zasady higieny umysłowej.

Drugim problemem, z jakim musi zmierzyć się dyrektor szkoły, jest wprowadzenie zmian w zakresie organizacji przerw międzylekcyjnych. NIK apeluje, aby przynajmniej dwie przerwy w ciągu dnia wynosił 15 minut, ponieważ jest to niezbędne do regeneracji sił. Ponadto dyrektor szkoły powinien zadbać, aby zajęcia z wychowania fizycznego kończyły się przed długą przerwą albo stanowiły ostatnią lekcję w ciągu dnia. Tylko wówczas możliwe jest zapewnienie uczniom warunków do zachowania higieny osobistej.

Organ prowadzący musi zadbać o przestrzeń

Kontrole wykazały, że znaczna część zajęć dydaktycznych w szkołach odbywa się w pomieszczeniach, w których na jednego ucznia przypada przestrzeń mniejsza niż 2 m2. Oznacza to, że liczebność klas jest zbyt wysoka w stosunku do metrażu sali lekcyjnej – organ prowadzący powinien rozważyć zmniejszenie liczebności oddziałów klasowych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę na niedostateczny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do stanu technicznego i sposobu zagospodarowania terenów przyległych do placówek – za konieczne uznano  przede wszystkim zadbanie o to, aby drogi wewnętrzne umożliwiały dojazd do obiektów dla służb ratunkowych.

Wymienione problemy to tylko niektóre niedociągnięcia na jakie wskazuje NIK po przeprowadzonej kontroli.

Odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla uczniów i nauczycieli na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty. W tym celu powinien przestrzegać wytycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wykonuje również organ prowadzący, który zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 1 jest zobowiązany do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Źródło:

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, marzec 2015.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37437 )
Array ( [docId] => 37437 )

Array ( [docId] => 37437 )