IPET powinien być dostosowany do potrzeb szkoły

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 09-01-2015 r.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie wzoru indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jednak dokładnie precyzują jego zawartość. Szkoła może więc przyjąć najbardziej praktyczny dla osób pracujących w zespole sposób i formę opracowania IPET.

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym powinny znaleźć się wszystkie wskazane w przepisach wymagania, tj.:

 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 2. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;

 4. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku ucznia:

 • niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

 • niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

 • zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;

 1. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 2. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przez szkołę specjalnych warunków nauki.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna - na pisemny wniosek dyrektora szkoły/rodzica dziecka niepełnosprawnego/pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego - jest zobowiązana do współpracy w zakresie określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia. Poradnia ponadto współpracuje ze szkołą w:

 • udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • opracowywaniu i realizowaniu IPET,

 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Praktyczne wskazówki.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36354 )
Array ( [docId] => 36354 )

Array ( [docId] => 36354 )