Narkotyki w szkole - procedura postępowania

Data: 19-07-2013 r.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, powinien podjąć natychmiastowe i zdecydowane kroki. Można posłużyć się poniższą procedurą.

Gdy na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem środków odurzających należy postąpić zgodnie z ustaloną w szkolę procedurą. Można skorzystać z poniższej propozycji. Należy jednak pamiętać, że procedury powinny być dostosowane do specyfiki danej szkoły.

Krok 1

Powiadomienie o swoich przypuszczeniach wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń. Pod nieobecność wychowawcy – powiadamia wychowawcę wspomagającego.

Krok 2

Wychowawca powiadamia rodziców ucznia.

Krok 3

Jeśli nauczyciel (lub powiadomiony wychowawca) uzna, że wymaga tego stan zdrowia ucznia, powiadamia pielęgniarkę szkolną.

Krok 4

Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Może polecić innemu uczniowi poproszenie o przyjście do danej sali pielęgniarki, pedagoga lub psychologa szkolnego.

Krok 5

Pielęgniarka szkolna lub dyrektor szkoły wzywa lekarza w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

Krok 6

W tym czasie wychowawca zawiadamia o sytuacji rodziców ucznia.

Krok 7

Lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły (lub osobą zastępującą dyrektora pod jego nieobecność) podejmuje decyzję o:

  • przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia,

  • pozostawieniu ucznia w szkole,

  • przekazaniu ucznia rodzicom lub

  • przekazaniu ucznia do dyspozycji funkcjonariuszy policji.

Krok 8

Konsekwencje zgodne z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

Krok 9

Natychmiastowe powiadomienie policji jest konieczne w sytuacji, gdy:

  • rodzice ucznia nie chcą go odebrać lub sami są w stanie nietrzeźwym,

  • uczeń zachowuje się agresywnie i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa,

  • zachowuje się w sposób gorszący i nie reaguje na upomnienia.

Krok 10

Jeśli taka sytuacja dotycząca danego ucznia wystąpiła po raz kolejny - dyrektor szkoły powiadamia policję (bez względu na wcześniej wymienione w procedurze czynności).

Krok 11

W przypadku, gdy uczeń po raz pierwszy znalazł się w takiej sytuacji można:

  • spisać z nim i jego rodzicem kontrakt określający ich obowiązki i konsekwencje za niedotrzymanie postanowień,

  • zobowiązać ucznia do udziału w serii zajęć profilaktycznych z pedagogiem,

  • powiadomić rodzica, gdzie można szukać pomocy, oferować materiały edukacyjne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29887 )
Array ( [docId] => 29887 )