Nauczyciel nie musi sprawować opieki przedmedycznej nad uczniami

Autor: Bożena Winczewska
Data: 09-12-2014 r.

Dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela wspomagającego do sprawowania opieki przedmedycznej nad uczniem. Nauczyciel może wykonywać takie czynności jedynie na zasadzie dobrowolności i umowy zawartej pomiędzy nim a rodzicami ucznia.

W szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, którzy mają współorganizować kształcenie integracyjne i wspomagać uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie prowadzą oni samodzielnie zajęć edukacyjnych, lecz współorganizują zajęcia i pracę wychowawczą z innymi nauczycielami i specjalistami, wspierających uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mogą to być uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W oddziale może się uczyć od 3 do 5 takich dzieci.

 

Lista zadań nauczyciela wspomagającego jest ograniczona

Do zadań dodatkowo zatrudnionego w oddziale integracyjnym nauczyciela należy:

  • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych;
  • realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla każdego ucznia niepełnosprawnego przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzący z nim zajęcia;
  • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi;
  • uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
  • udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Opieka przedmedyczna wymagana specjalnych umiejętności

Dzieci przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, powinny uczyć się razem z rówieśnikami. Ich indywidualne potrzeby powinny być rozpoznane i uwzględnione w procesie uczenia i wychowania. Dzieciom i ich rodzicom, jeśli chcą z niej skorzystać, szkoła powinna zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną odpowiednią do potrzeb wynikających z przewlekłej choroby. Zapewnienie leczenia wynikającego z zaleceń lekarskich należy jednak do rodziców. Jeśli zabiegi muszą być wykonywane w czasie pobytu dziecka w szkole, rodzice powinni zwrócić się do dyrektora o pomoc w stworzeniu do tego odpowiednich warunków. Obowiązku tego nie można jednak zrzucać na nauczyciela wspomagającego. Może on pełnić taką opiekę tylko na zasadzie dobrowolności.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, były wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36170 )
Array ( [docId] => 36170 )