Nie ma przeszkód, aby opiekunem wycieczki był emerytowany nauczyciel

Autor: Marta Wysocka
Data: 20-06-2017 r.

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inna pełnoletnia osoba. Przepisy nie stawiają wymogu, aby nauczyciel był czynny zawodowo. Pamiętaj jednak, aby jeszcze przed wycieczką zawrzeć z takim nauczycielem odpowiednią umowę.

W takim przypadku z emerytowanym nauczycielem należy zawrzeć porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, w którym określone zostaną co najmniej:

 
  • zakres świadczenia,
  • sposób wykonywania świadczenia,
  • czas wykonywania świadczenia,
  • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

Zawarcie porozumienia w formie pisemnej nie jest jednak wymagane, jeżeli świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres krótszy niż 30 dni - art. 44 ust. 1 i ust. 4  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Wystarcza posiadanie kwalifikacji

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo (po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola lub szkoły) inna pełnoletnia osoba. Przepisy nie stawiają wymagania, aby opiekun wycieczki musiał być nauczycielem czynnym zawodowym, dlatego nie ma przeszkód, aby funkcję tę pełnił emeryt. Takie stanowisko potwierdza resort edukacji.

Zapamiętaj!

Zgodnie ze stanowiskiem MEN za „nauczyciela” uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej (wyjaśnienia MEN  z 25 kwietnia 2016 r. dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży).

Szczegółowe regulacje dotyczące opiekunów wycieczek można określić w obowiązującym w szkole regulaminie wycieczek, w którym dookreślone zostanie kto i po spełnieniu jakich warunków może zostać opiekunem wycieczki szkolnej.

Jeżeli nauczyciel będzie pełnił funkcję opiekuna wycieczki nieodpłatnie, najlepsza formą nawiązania z nim stosunku prawnego będzie porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Treść porozumienia powinna zostać określona zgodnie z przepisami ustawy  z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa określa obligatoryjne treści porozumienia, dotyczą one określenia zakresu świadczenia, sposobu i czasu jego wykonywania. Ponadto ustawa przewiduje także obowiązek zawarcia w porozumieniu postanowienia o możliwości jego rozwiązania.

Zastosuj!

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych jest najważniejszym dokumentem świadczącym o zawarciu umowy. Strony mogą zawrzeć porozumienie na zasadzie swobody umów, ale muszą uwzględnić wymogi przewidziane w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pominięcie elementów obligatoryjnych skutkuje nieważnością zawartego porozumienia.  

Umowa w formie pisemnej wymagana przy dłuższych wyjazdach

Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie, jednak na żądanie wolontariusza dyrektor jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń – art. 44 ust. 1 i ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40470 )
Array ( [docId] => 40470 )