O organizacji krótkiej formy wypoczynku dyrektor musi powiadomić

Data: 07-06-2016 r.

Dyrektor szkoły organizującej wypoczynek trwający do 3 dni zobowiązany jest zawiadomić o zamiarze jego organizowania organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Użycie w zdaniu spójnika łącznego „oraz” oznacza, że zawiadomienie, poprzez przekazanie karty wypoczynku, powinny otrzymać zarówno jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę, jak i kurator oświaty.

Zgłaszanie przez dyrektora organizacji wypoczynku – nowe przepisy

Dyrektor szkoły organizującej wypoczynek zobowiązany jest – w przypadku wypoczynku trwającego:

  • dłużej niż 3 dni – zgłosić zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę szkoły,
  • nie dłużej niż 3 dni – zawiadomić o zamiarze zorganizowania wypoczynku organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Zgłoszenie powinno zawierać pełen zestaw danych i informacji wymienionych w art. 92d ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania wypoczynku powinno nastąpić:

  • w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od 1 marca w roku szkolnym, w którym jest organizowany, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia,
  • w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od 1 października w roku szkolnym, w którym jest organizowany, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia.

Zgłoszenie umieszcza się w bazie

Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udostępniając, w ustalonym zakresie, informacje państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku oraz do publicznej wiadomości. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia w bazie.

Zamiar zorganizowania wypoczynku do 3 dni – bez zgłoszeniu

O zamiarze zorganizowania takiego wypoczynku należy jedynie powiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nad nią nadzór pedagogiczny. Następuje to poprzez przekazanie obydwu organom karty wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia. Wypoczynek będzie mógł się odbyć wyłącznie po zawiadomieniu obydwu organów o zamiarze zorganizowania tego wypoczynku.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39087 )
Array ( [docId] => 39087 )

Array ( [docId] => 39087 )