Przedszkola mogą bezpłatnie otrzymać produkty spożywcze

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 06-06-2016 r.

Przedszkola mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. Polega on na przyjęciu owoców i warzyw przekazanych bezpłatnie przez producentów na cele bezpłatnej dystrybucji  w zamian za unijne rekompensaty.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania produktów wycofanych z rynku dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanego przedszkola. 

Otrzymane produkty nie zastępują kupowanych owoców i warzyw

 

Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości. Dystrybucja powinna przebiegać w sposób racjonalny na podstawie możliwości konsumpcyjnych wychowanków przedszkola.

Produkty przeznaczone do wycofywania muszą spełnić określone wymagania, przede wszystkim jakościowe, muszą być przydatne do sprzedaży i posiadać jakość handlową. 

Za nieprzestrzeganie wymagań grożą sankcje

Przedszkole otrzymujące bezpłatnie owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży może zostać poddane niezapowiedzianej, wyrywkowej kontroli.  W jej ramach sprawdza się:

  • czy dane podane we wniosku były prawdziwe,
  • czy działania dotyczące bezpłatnej dystrybucji są przeprowadzone odpowiednio i zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • ostateczne miejsce przeznaczenia i sposób wykorzystania otrzymanych produktów,
  • dokumentację, jaką przedszkole ma obowiązek prowadzić (ewidencja towarów pochodzących z bezpłatnej dystrybucji, księgi rachunkowe).

W przypadku nieprzestrzegania  wymagań zastosowanie mają sankcje, tj.:

  • cofnięcie uznania oraz skreślenie z „Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych” – sankcja ta staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje co najmniej przez rok gospodarczy (przedszkole nie będzie kwalifikowało się do otrzymywania produktów wycofanych),
  • sankcja finansowa – nałożenie przez ARR kary, tj. kwoty o równowartości wsparcia przyznanego producentowi, który przekazał produkty danej jednostce organizacyjnej, w tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu.

W mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” mogą uczestniczyć także przedszkola niepubliczne. W takim przypadku wniosek składany do ARR musi zostać uzupełniony o  zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

W przypadku prywatnych placówek, które nie widnieją w SIO, do wniosku do ARRR należy dołączyć również zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39083 )
Array ( [docId] => 39083 )