Ochrona danych osobowych a prowadzenie dziennika lekcyjnego 

Data: 20-08-2013 r.

Rodzice ucznia mogą nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Zastrzeżenie to jednak nie rozciąga się na dane, które należy umieścić w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. Szkoła zobowiązana jest przestrzegać zasad dotyczących ochrony danych osobowych uczniów i pracowników.

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej uważa się za dane osobowe. Przetwarzanie tych danych zgodnie z prawem wymaga, by osoba, której dotyczą, wyraziła na to zgodę, w formie oświadczenie woli.

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły dane wymienione w rozporządzeniu MENiS z 19 lutego 2002 r. Wpisanie innych danych osobowych uczniów i ich rodziców jak np. numery telefonu komórkowego wymaga ich zgody.

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. Tylko do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich.

Wpisów do tych ksiąg ewidencji dzieci oraz uczniów dokonuje się na podstawie:

 1. dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka,
 2. innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi,
 3. informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

  Zbiory danych, takie jak księga ewidencji dzieci oraz szeroko rozumiany zbiór zatrudnionych (umowy o pracę oraz cywilnoprawne) nie podlegają obowiązkowi rejestracji w GIODO. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 ze zm.).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 29899 )
  Array ( [docId] => 29899 )