Organizacja dowozu dzieci do przedszkola nakłada obowiązki także na dyrektora

Data: 08-08-2016 r.

Mimo że za zapewnienie dzieciom dowozów do przedszkola odpowiada gmina, również dyrektor musi wywiązać się z określonych obowiązków. W szczególności – musi przekazać do organu prowadzącego listy dzieci oraz tygodniowego planu zajęć. Informacji tych należy udzielić najpóźniej w sierpniu.

Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych (lub zwrotu kosztów przejazdu publicznym transportem), w przypadku gdy droga dziecka do najbliżej położonego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km.

W celu właściwego zorganizowania dowozu dzieci do przedszkoli, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy z gminą oraz rodzicami. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

  1. Ustalenie listy dowożonych dzieci – dyrektor przedszkola w terminie wyznaczonym przez gminę przekazuje listę dzieci dowożonych do organu prowadzącego,
  2. Przekazanie do organu prowadzącego w wyznaczonym terminie tygodniowego planu zajęć
  3. Przedstawienie rodzicom i dzieciom regulaminu dowozu do przedszkola – w szczególności należy poinformować rodziców o:
  • odpowiedzialności za bezpieczne dotarcie dziecka z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego przed zajęciami oraz z przystanku autobusowego do miejsca zamieszkania po zajęciach.
  • obowiązku punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku autobusowego według godzin wynikających z harmonogramu przewozów.
  1. Wyznaczenie bezpiecznej drogi do przedszkola z przystanku na którym zatrzymuje się autobus dowożący dzieci przed zajęciami i odbierający je po zajęciach.
  2. Reagowanie na zgłoszenia dotyczące zachowania się dzieci w środku transportu w czasie dowozu do przedszkola oraz do miejsca zamieszkania.

Gmina nie ma obowiązku opracowania regulaminu dowozu

Przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące organizowania bezpłatnego dowozu dzieci do przedszkoli nie obligują do wprowadzenia regulaminu dowozu. Jednak w praktyce taki regulamin zwykle opracowuje i wprowadza zarządzeniem wójt, bowiem to gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Dyrektor przedszkola może wnioskować o opracowanie takiego regulaminu, jeżeli gmina go wcześniej nie przygotowała.

Wymienione obowiązki dotyczą również przedszkoli niepublicznych. Gmina jest zobligowana do zapewnienia dowozu dziecka spełniającego obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, w przypadku gdy odległość z domu dziecka do tego przedszkola przekroczy 3 km.

Marta Wysocka, Specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39331 )
Array ( [docId] => 39331 )