Osiem zasad organizowania bezpiecznego wyjścia poza teren przedszkola

Autor: Bożena Winczewska
Data: 06-09-2016 r.

Dyrektor i nauczyciele powinni zadbać, aby w statucie przedszkola nie zostały pominięte sprawy związane z organizowaniem zajęć poza przedszkolem – każdy nauczyciel musi je planować i realizować. Uregulowanie spraw związanych z pobytem poza przedszkolem zapewnia ochronę przed niebezpieczeństwami i zwiększa zaufanie rodziców do placówki.

Przy każdym wyjściu poza teren przedszkola powinny obowiązywać stałe zasady.

1. Liczba opiekunów jest dostosowana do liczby dzieci

 

Przy ustalaniu, ile osób dorosłych wyjdzie z dziećmi poza teren przedszkola, należy wziąć pod uwagę wiek dzieci, liczebność grupy, warunki, w jakich będą odbywać się zajęcia. W statucie lub regulaminach określa się, ile dzieci powinno przypadać na jednego opiekuna.

2. Wychowawca zawsze odpowiada za bezpieczeństwo dzieci

Do wychodzenia z grupą poza teren i wspólnego z nauczycielem czuwania nad bezpieczeństwem dzieci można zobowiązać woźną oddziałową.

Wyznaczone osoby wspomagające wychowawcę w sprawowaniu opieki powinny ją sprawować od momentu wyjścia do powrotu do przedszkola. Trasa i czas pobytu poza przedszkolem powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.

3. Każde wyjście należy zgłosić

Wyjście poza teren przedszkola jest zgłaszane dyrektorowi lub innej osobie wskazanej w przyjętych ustaleniach. Jeżeli wymagają tego regulacje wewnętrzne, należy wpisać informację do zeszytu wyjść, podając:

  • cel,
  • realizowaną formę (jeżeli spacer – to trasę),
  • liczbę dzieci,
  • przewidywany czas powrotu,
  • inne dane zgodnie z ustaleniami.

4. Przed wyjściem sprawdza się stan zdrowia dzieci

Jeżeli stan zdrowia któregoś dziecka budzi wątpliwości, lepiej zapewnić mu opiekę w przedszkolu i powiadomić rodziców, niż ryzykować, że po wyjściu z przedszkola poczuje się gorzej. W trakcie pobytu poza terenem przedszkola należy obserwować zachowanie dzieci i reagować na informacje o złym samo­poczuciu.

5. Wychowawca zawsze ma przy sobie telefon i apteczkę

Dzięki temu wychowawca będzie mógł udzielić dziecku pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba, i szybko skontaktować się z dyrektorem i rodzicami. W razie urazu lub wypadku udziela się pomocy dziecku, powiadamia dyrektora przedszkola i rodziców, w razie potrzeby wzywa pogotowie.

6. Na wyjście poza teren muszą zgodzić się rodzice

Zgoda rodziców na udział dzieci w wycieczkach jest bezwzględnie wymagana. Jeśli zapis w statucie, regulaminie lub procedurze tak przewiduje, to przed planowanym wyjściem poza teren przedszkola należy wcześniej zwrócić się do nich o wyrażenie zgody na piśmie.

7. Wyjście należy omówić z dziećmi

Przed wyjściem poza teren przedszkola omawia się z dziećmi cel, trasę, zagrożenia i sposoby ich uniknięcia, zasady bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, aby informację przekazać prostym, zrozumiałym dla dzieci językiem, podając przykłady niewłaściwych zachowań.

8. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo na drodze

Dzieci powinny iść zwartą grupą w ustalonym szyku po chodniku lub wyznaczonym pasie dla pieszych. Kolumnę powinien prowadzić opiekun, a zamykać wychowawca. Najsłabsze dzieci powinny iść przodem, nadając tempo marszu.

Zasady organizowania wyjść należy zamieścić w regulaminie

W celu minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa należy zadbać, aby wśród wewnętrznych regulacji przedszkola znalazły się przepisy dotyczące organizacji spacerów, wycieczek oraz zajęć realizowanych poza terenem przedszkola.

Bożena Winczewska, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39461 )
Array ( [docId] => 39461 )