Podczas remontu możliwa jest kontrola bezpieczeństwa pożarowego

Data: 16-07-2013 r.

Podczas wakacyjnych remontów, napraw i modernizacji należy zapewnić właściwe warunki bhp i bezpieczeństwo pożarowe budynku szkoły a także terenu wokół niego.

Osoba prowadząca kontrolę bezpieczeństwa pożarowego np. podczas remontów, sprawdza wypełnienie wymogów przepisów prawa w zakresie:

 • instalacji:
  • elektrycznych - pomiar w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów należy wykonywać w budynkach nie rzadziej niż co 5 lat;
  • odgromowych;
  • gazowych;
  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - nie rzadziej niż 1 w roku;
 • warunków ewakuacji:
  • liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
  • zachowania dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
  • zapewnienia bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
  • zabezpieczenia przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: stosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu (jeśli takie są wymagane);
  • zapewnienia oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi (jeśli jest wymagane);

 

 • utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci hydrantowej, prowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych;
 • wyposażenia obiektów szkoły w gaśnice, poddawania gaśnic obowiązującym przeglądom, ich usytuowania, długości dróg dojścia do nich i swobody dostępu;
 • stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych o ile takie występują w szkole;
 • prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, np. spawania podczas prowadzenia remontu w obiekcie szkoły. Za zabezpieczenie takich prac odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą.

Strażacy prowadzący kontrolę w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Grzywna może wynosić do 500 zł.

Waldemar Krupa, specjalista ds. bhp




Zobacz także:


O częstotliwości poszczególnych kontroli i ich zakresie można przeczytać w poradniku dla osób zarządzających bezpieczeństwem w szkole – „Bezpieczniej w szkole”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29884 )
Array ( [docId] => 29884 )