Postępowanie powypadkowe musi zostać udokumentowane 

Data: 11-10-2013 r.

Gdy dojdzie do wypadku w szkole należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie należy przystąpić do kolejnych kroków postępowania powypadkowego – jak powiadomienie właściwych osób i instytucji, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz powołanie zespołu powypadkowego.

Wypadek ucznia to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w trakcie pozostawania dziecka pod opieką szkoły. Z urazem, jako skutkiem wypadku, mamy do czynienia wówczas, gdy nastąpiło uszkodzenie ciała lub narządów człowieka w skutek czynnika zewnętrznego. Przykładem nagłego zdarzenia może być uderzenie.

Nawet jeśli uczeń nabije sobie guza to nie można mieć pewności, że na pozór błahy uraz nie objawi swoich skutków w przyszłości. Dlatego, jeśli dziecku dozna urazu w wyniku uderzenia, należy przeprowadzić określoną przepisami procedurę.

W razie wypadku osób pozostających pod opieką szkoły należy:

 • niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę - w pierwszej kolejności sprowadzić lekarza, a w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy,
 • powiadomić dyrektora, który niezwłocznie zawiadamia o wypadku:
  • rodziców ucznia,
  • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • społecznego inspektora pracy,
  • organ prowadzący szkołę,
  • radę rodziców,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku - podjąć działania zapobiegające możliwości wprowadzenia w miejscu wypadku zmian, które mogłyby utrudnić ustalenie rzeczywistych przyczyn wypadku,
 • powołać członków zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy,
 • omówić okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustalić środki niezbędne do zapobieżenia im w przyszłości,
 • prowadzić rejestr wypadków.

  W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z których wynika, że:

  • o wypadku należy niezwłocznie poinformować przełożonego,
  • zespół powypadkowy przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku,
  • po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
  • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony wyżej, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

  Podstawa prawna:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 29910 )
  Array ( [docId] => 29910 )

  Array ( [docId] => 29910 )