Przedszkole nie może żądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka

Autor: Wysocka Marta
Data: 08-01-2018 r.

W wielu przedszkolach zapisy w statucie przewidują konieczność przedstawienia przez rodziców po przebytej chorobie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. W praktyce egzekwowanie tego wymogu wobec rodziców nie ma uzasadnienia w innych przepisach prawa.

Odpowiednie zapisy o nieprzyjmowaniu do placówki chorego dziecka powinny znaleźć się w statucie przedszkola, a ich uszczegółowienie w odpowiedniej procedurze, np. w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określającej m.in. uprawnienia i obowiązki pracowników placówki w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców.

W wewnętrznych regulacjach przedszkola można zamieścić zapis stanowiący, iż nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest ono chore.  Nie ma jednak podstawy prawnej, aby żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub o zakończonym leczeniu. Przepisy nie przewidują konieczności przedstawiania zaświadczeń w celu oceny możliwości udziału dzieci w zajęciach w przedszkolu. W ramach wizyt finansowanych przez NFZ lekarze mają obowiązek wystawiać wyłącznie zaświadczenia objęte zawartym kontraktem – a ten nie przewiduje wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie.

Lekarz nie musi wystawać zaświadczenia…

Lekarz, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), może wydać zaświadczenie potwierdzające, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczęszczanie do przedszkola – nie ma jednak takiego obowiązku, ponieważ przepisy prawa nie przewidują obowiązku wydawania tego typu zaświadczeń. Dlatego w statucie czy procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola nie powinien znaleźć się zapis nakładający na rodziców obowiązek dostarczenia takiego zaświadczenia. Można natomiast nałożyć na rodziców obowiązek przyprowadzania dzieci zdrowych i zastrzec możliwość niewyrażenie zgody na pozostawienia w przedszkolu dziecka chorego.

Przykład:

W statucie lub procedurze można zawrzeć np. zapisy:

- Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

- Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

… więc nie można wymagać go od rodziców

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nałożenie na rodziców obowiązku dostarczania do przedszkola zaświadczenia, ze względu na brak podstawy prawnej dla jego wydania przez lekarza, może okazać się niemożliwe do spełnienia. Lekarze stoją bowiem na stanowisku, że przedszkole nie ma prawa żądać od zaświadczenia wydawanego na podstawie własnego statutu, a oświadczenie o tym, że dziecko po przebytej chorobie jest zdrowe składają rodzice (opiekunowie prawni).

Statut przedszkola jest dokumentem wewnętrznym i określa prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, których zobowiązują się oni przestrzegać. Regulacje wewnętrzne nie obowiązują jednak lekarzy, dlatego nie mogą nakładać na nich obowiązku wydawania zaświadczeń żądanych przez przedszkole.

Ze względu na brak faktycznej podstawy prawnej do żądania zaświadczenia, przedszkole musi podejmować przede wszystkim działania uświadamiające rodzicom odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ich dziecka, informować o skutkach infekcji i negatywnych skutkach zaniedbań w tym względzie. Obowiązujące w przedszkolu procedury mogą stanowić wytyczne postępowania, podstawą działania powinny jednak być działania w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz rzeczywista współpraca z rodzicami.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40828 )
Array ( [docId] => 40828 )