Przemoc wobec ucznia - obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli

Data: 04-06-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje dyrektora szkoły i nauczycieli do wspierania wychowawczej roli rodziny. Do zadań przewidzianych dla nauczycieli zalicza się zapobieganie krzywdzeniu i podejmowanie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ucznia. Często szkoła musi interweniować, kiedy ryzyko dla bezpieczeństwa pochodzi z domu rodzinnego ucznia.

Jednym z podstawowych obowiązków przewidzianych dla nauczycieli jest troska o dobro i bezpieczeństwo ucznia – zarówno w szkole, jak i poza nią. Całe grono pedagogiczne jest zobowiązane do reagowania w chwili zaistnienia podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej. Przemoc w rodzinie to, zgodnie z ustawą, jednorazowe albo powtarzające się świadome działanie albo zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste członka rodziny. W szczególności dotyczy to sytuacji zagrażających utratą życia i zdrowia, naruszających godność i wolność, nietykalność osobistą i innych powodujących szkody na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym, wywołujących cierpienie i krzywdę u ofiary (art. 2 ust. 2 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Każdy, kto podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie, ma obowiązek poinformować prokuraturę lub Policję – w szczególności dotyczy to dyrektora szkoły i nauczycieli, których ustawa o systemie oświaty zobowiązuje do wspomagania rodziny oraz opieki nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej (art. 1 ust. 2 i ust. 12 ustawa o systemie oświaty). Nie zawsze jednak dla nauczycieli jasne jest, jak powinni postępować w przypadku stwierdzenia, że uczeń jest krzywdzony. Co ważniejsze – często nie zdają sobie sprawy, że dla nauczycieli stosuje się przepisy dotyczące funkcjonariuszy publicznych i zobowiązuje pod groźbą kary do interwencji.

Zawiadomienie Policji i zapewnienie bezpieczeństwa – obowiązek dyrektora szkoły

Podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń doświadczający przemocy domowej jest złożenie doniesienia na Policję lub do prokuratury. Taki sam obowiązek jest przewidziany dla nauczycieli, jeżeli jako pierwsi dowiedzą się o sytuacji podopiecznego. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że każda instytucja państwowa  i samorządowa, która w związku ze swoją działalnością dowiedziała się o popełnieniu takiego przestępstwa musi zawiadomić Policję lub prokuraturę oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa (Art. 304 § 2 kodeks postępowania karnego). W związku z tym, że ustawa o systemie oświaty nie reguluje tych kwestii odrębnie, należy uznać, że prawem dyrektora szkoły jest w takiej sytuacji np. zatrzymanie go w placówce do czasu przybycia Policji.

Zapamiętaj!

Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Policji lub prokuratury pociąga za sobą odpowiedzialność karną a często także dyscyplinarną (art. 231 kodeks karny).


Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35018 )
Array ( [docId] => 35018 )

Array ( [docId] => 35018 )