Wychowawca świetlicy może odprowadzać uczniów na przystanek

Autor: Patryk Kuzior
Data: 16-01-2015 r.

Nauczyciele realizują również zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom. Dyrektor szkoły może zlecić wychowawcy świetlicy odprowadzanie dzieci na przystanek poza terenem szkoły i odbieranie ich z miejsca przyjazdu autobusu dowożącego do szkoły.

Nauczyciel zobowiązany jest m.in. do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Praca nauczyciela nie ogranicza się zatem wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w wymiarze określonym pensum. W ramach zaś tego czasu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

    • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

    • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciela można zatem zobowiązać do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nie tylko w trakcie realizowanych zajęć, ale także poza nim np. do pełnienia dyżurów w czasie przerw, czy do odprowadzania dzieci do autobusu.

Dyrektor jako przełożony służbowy ma prawo wydać wychowawcy świetlicy polecenie, w tym polecenie pisemne, w którym wskaże konkretne zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, mogą one dotyczyć odprowadzania dzieci z i do autobusu.

Nawiązując stosunek pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym; pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Z powyższych przepisów wynika więc, że dyrektor jako pracodawca może przydzielić nauczycielowi wykonywanie zadań także poza budynkiem szkoły.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36386 )
Array ( [docId] => 36386 )

Array ( [docId] => 36386 )