Wypadek ucznia - procedura

Data: 16-08-2013 r.

O każdym wypadku ucznia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły musi natychmiast zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, organ prowadzący szkołę bądź placówkę, pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy i radę rodziców.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora oraz kuratora oświaty. Natomiast o zdarzeniu, do którego doszło w wyniku zatrucia – również powiatowego inspektora sanitarnego.

Miejsce zdarzenia

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor musi w taki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku, aby nie dopuścić do niego osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez niego pracownik.

Zespół

Członków zespołu badającego wypadek ucznia powołuje dyrektor. Przeprowadzają oni postępowanie i sporządzają dokumentację.

Procedura postępowania

Szkolny zespół powypadkowy postępuje zgodnie z ogólną procedurą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Jednak z treścią protokołu powypadkowego ucznia i innymi materiałami postępowania powypadkowego trzeba zaznajomić:

  • pełnoletniego poszkodowanego,
  • rodziców (prawnych opiekunów) osoby małoletniej.

W przypadku śmierci poszkodowanego pełnoletniego lub kiedy nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (prawnych opiekunów).

Protokół dotyczący wypadku ucznia doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden jego egzemplarz pozostaje w szkole lub placówce. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

Dokument podpisują:

  • członkowie zespołu powypadkowego,
  • dyrektor.

Poszkodowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym ucznia w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia.

Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu lub pisemnie przewodniczącemu zespołu. Rozpatruje je organ prowadzący szkołę.

Złożone zastrzeżenia mogą w szczególności dotyczyć:

  • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych w celu ustalenia stanu faktycznego,
  • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu powypadkowego ucznia z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu powypadkowego ucznia lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
  • powołać nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29898 )
Array ( [docId] => 29898 )