Żądanie od rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka jest bezpodstawne

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-03-2018 r.

W trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu w statutach lub procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci zamieszczane są zapisy mające uniemożliwić rodzicom postawienie w placówce chorych dzieci. Jednym z najczęstszych jest wskazanie na prawo do żądania zaświadczenia  lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Musisz wiedzieć, że taki wymóg jest niezgody z prawem – dowiedz się dlaczego.

Odpowiednie zapisy o nieprzyjmowaniu do placówki chorego dziecka powinny znaleźć się w statucie przedszkola, a ich uszczegółowienie w odpowiedniej procedurze, np. w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określającej m.in. uprawnienia i obowiązki pracowników placówki w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców.

Można odmówić przyjęcia chorego dziecka

 

W wewnętrznych regulacji przedszkola można zamieścić zapis stanowiący, iż nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest ono chore.  Nie ma jednak podstawy prawnej, aby żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub o zakończonym leczeniu.

 … ale nie można żądać zaświadczenia lekarskiego…

Lekarz, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), może wydać zaświadczenie potwierdzające, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczęszczanie do przedszkola – nie ma jednak takiego obowiązku, ponieważ przepisy prawa nie przewidują obowiązku wydawania tego typu zaświadczeń. Dlatego też zapis nakładający na rodziców obowiązek dostarczenia takiego zaświadczenia nie powinien znaleźć się w statucie czy procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu. Można natomiast nałożyć na rodziców obowiązek przyprowadzanie dzieci zdrowych i zastrzec możliwość niewyrażenia zgody na pozostawienia w przedszkolu dziecka chorego.

Przykład:


W statucie lub procedurze można zawrzeć np. zapisy:

  • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
  • Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 
  • Nauczyciel, w wyniku uzasadnionego  podejrzenia o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

… ponieważ lekarz nie musi go wydać

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nałożenie na rodziców obowiązku dostarczania do przedszkola zaświadczenia, ze względu na brak podstawy prawnej dla jego wydania przez lekarza, może okazać się niemożliwe do spełnienia. Lekarze stoją bowiem na stanowisku, że przedszkole nie ma prawa żądać od zaświadczenia wydawanego na podstawie własnego statutu, a oświadczenie o tym, że dziecko po przebytej chorobie jest zdrowe składają rodzice (opiekunowie prawni).

ZAPAMIĘTAJ!

Statut przedszkola jest dokumentem wewnętrznym i określa prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, których zobowiązują się oni przestrzegać. Regulacje wewnętrzne nie obowiązują jednak lekarzy, dlatego nie mogą nakładać na nich obowiązku wydawania zaświadczeń żądanych przez przedszkole.

 W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Porada dotyczy także przedszkoli niepublicznych.

  • art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40879 )
Array ( [docId] => 40879 )