9 najczęstszych błędów przy klasyfikacji rocznej

Data: 06-06-2013 r.

Mimo, że ogólne zasady klasyfikacji rocznej znają wszyscy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, wciąż w szkołach zdarzają się liczne błędy. Warto je omówić, przypomnieć nieprawidłowości, jakie miały miejsce w szkole w poprzednich latach – to na pewno pomoże w uniknięciu problemów z klasyfikacją.

Szczegółowe zasady klasyfikowania określa rozporządzenie ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej jako rozporządzenie). Rozporządzenie nakłada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w określonych terminach, których doprecyzowanie powinien zawierać statut szkoły.

Uczeń musi być powiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej

Najczęściej popełniane błędy związane z wystawianiem rocznych ocen klasyfikacyjnych:

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania(§ 13 ust. 5 rozporządzenia ).
 2. W szkołach bardzo często zapomina się o zasadzie konsultacji oceny klasyfikacyjnej z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne, chociaż w przepisach jest taki wymóg (§ 12 ust. 4 rozporządzenia). Każdy nauczyciel powinien w swej ocenie uwzględnić opinię na przykład nauczyciela wspomagającego.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. O ocenach z zajęć edukacyjnych powiadamiają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, o ocenach zachowania − wychowawcy klas.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny lub kilka takich egzaminów.

  Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego

  1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeśli na wniosek ucznia lub jego rodziców, rada pedagogiczna wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji wychowawcy powinni poinformować uczniów o potrzebie złożenia podań wnoszących prośbę o umożliwienie zdawania egzaminu/egzaminów klasyfikacyjnych. Kolejnym krokiem powinno być zapoznanie rady pedagogicznej z sytuacją ucznia i przyczynami braku klasyfikacji.
  2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – mówi o tym wyraźnie rozporządzenie i dyrektor jest do tego zobligowany, nawet jeśli uczeń zdaje tylko jeden egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona niezgodnie z prawem – zastrzeżenie do dyrektora

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 19 ust. 1 rozporządzenia).

  Dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego

  1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to termin dodatkowy najlepiej ustalić na ostatni tydzień sierpnia – wtedy odbywają się egzaminy poprawkowe, trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, więc nauczyciele przebywają w szkole, nie trzeba nikomu skracać urlopu.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30015 )
  Array ( [docId] => 30015 )