"Bieżąca praca" z uczniem - forma pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Data: 27-01-2014 r.

Po ostatniej zmianie przepisów w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły powinien zadbać, aby nauczyciele koncentrowali się na bezpośredniej pracy z uczniami. Nowe rozporządzenie ugruntowuje zasadę zapewniania każdemu uczniowi kompleksowej oferty wsparcia w środowisku nauczania i wychowania. W tym celu wprowadza formułę „bieżącej pracy” z uczniem jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

W rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych należy więc przede wszystkim wziąć pod uwagę w:

  • oddziałach przedszkolnych - ocenę gotowości szkolnej dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

  • klasach I–III - rozpoznanie przyczyn trudności w nauce (ryzyko dysleksji);

  • klasach IV–VI - obserwację dzieci z grupy ryzyka dysleksji w aspekcie utrzymywania się trudności szkolnych (diagnoza dysleksji).

Trudności rozwojowe przed podjęciem nauki szkolnej

Jeszcze przed podjęciem nauki w szkole niektóre symptomy w rozwoju dziecka mogą zapowiadać ryzyko dysleksji. Najskuteczniejsze działania można podjąć wówczas, gdy stosunkowo wcześnie, jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej, symptomy tez zostaną zaobserwowane, czyli zostaną dostrzeżone objawy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego zapowiadające przyszłe trudności w czytaniu i pisaniu. Wczesne rozpoznanie oraz podjęcie pracy z dzieckiem może dać szansę na wyrównanie opóźnień w niektórych sferach rozwoju psychomotorycznego i pokonanie trudności. Dzieci ryzyka dysleksji mogą być identyfikowane przez rodziców, nauczycieli, logopedów na podstawie charakterystycznych symptomów. Taką możliwość daje na przykład badanie przesiewowe za pomocą kali ryzyka dysleksji (SRD) zaproponowanej przez prof. M. Bogdanowicz.

Klasy I–III – rozpoznanie przyczyn trudności w nauce

Ważne informacje dotyczące osiągnięć dziecka nauczyciele rozpoczynający pracę z dziećmi w klasach I–III mogą czerpać z informacji o gotowości szkolnej przygotowanej przez przedszkole. Jeśli dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole, źródłem wiedzy o jego możliwościach psychofizycznych i ewentualnych trudnościach będą też nauczyciele oddziałów przedszkolnych. Ich spostrzeżenia mogą być pomocne w ukierunkowaniu obserwacji dziecka w I klasie.

Klasy IV−VI − obserwacja dzieci z grupy ryzyka dysleksji w aspekcie utrzymywania się trudności szkolnych (diagnoza dysleksji)

Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się uczniem dyslektycznym, jeśli wyrówna dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym. Jeżeli dziecku z grupy ryzyka dysleksji nie zostanie w odpowiednim momencie udzielona specjalistyczna pomoc i wsparcie w czasie, w którym następuje intensywny rozwój sprawności zmysłów, funkcji percepcyjno‑motorycznych i zdolności uczenia się – problemy mogą się skumulować. Trudności w nauce będą się nasilać, co konsekwencji może prowadzić do frustracji objawiającej się trudnymi zachowaniami, spadkiem motywacji do nauki i brakiem wiary w możliwość pokonania. Niepowodzenia edukacyjne mogą powodować unikanie szkoły, narastanie zaległości, poszukiwanie innych (nie zawsze pozytywnych) sposobów radzenia sobie z problemami. Podjęcie bieżącej pracy z dzieckiem i uważne obserwowanie jego postępów może zapobiec pogłębianiu się problemów.

Marzenna Czarnocka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, Anna Zych pedagog, terapeutka, doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.st. Warszawy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33398 )
Array ( [docId] => 33398 )

Array ( [docId] => 33398 )