Arkusz ocen przy zmianie szkoły przez ucznia

Data: 10-07-2013 r.

Gdy uczeń przenosi się do innej szkoły, należy wydać za pokwitowaniem, lub przesłać do nowej szkoły, jedynie odpis lub kopię własnego arkusza ocen, prowadzonego dla niego przez okres jego nauki w danej szkole.

Dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole prowadzi się arkusz ocen. Gdy przechodzi do innej szkoły, dotychczasowa placówka sporządza:

  • odpis arkusza ocen ucznia lub
  • potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.


Dokumenty te:

  • wydaje się za pokwitowaniem rodzicom (prawnym opiekunom ucznia) albo pełnoletniemu uczniowi lub
  • przesyła się do tej szkoły, w której uczeń kontynuować będzie naukę.


Jeśli uczeń po raz kolejny zmienia szkołę nie sporządza się odpisów ani kopii z odpisów i kopii otrzymanych uprzednio z poprzednich szkół. Przesłać do innej szkoły lub wydać za pokwitowaniem należy tylko odpis lub kopię własnego arkusza ocen, założonego po przejściu ucznia z innej szkoły i prowadzonego dla niego przez okres jego nauki w danej szkole. Należy wpisać w nim datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia oraz zamieścić adnotację o sporządzeniu odpisu.

W arkuszach ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny opuszczenia szkoły nauczyciele wpisują najczęściej „odebrał dokumenty” lub „ukończył szkołę”. Pierwszy wpis to z reguły skutek, a nie przyczyna. Tymczasem wiersz ten wypełnia się tylko wtedy, gdy uczeń opuścił szkołę z innych przyczyn niż jej ukończenie. Najczęstszymi są to: brak otrzymania promocji do następnej klasy, zmiana szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30039 )
Array ( [docId] => 30039 )

Array ( [docId] => 30039 )