Na egzaminie poprawkowym obowiązuje pełna skala ocen

Data: 02-07-2013 r.

Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących formy przeprowadzania tego egzaminu. Skoro bowiem uczeń poprawia ocenę z niedostatecznej, to może wystarczy podstawowa wiedza, żeby tylko zaliczył na ocenę najniższą.

Pytania egzaminacyjne na egzamin poprawkowy powinny być tak przygotowane, żeby uczeń miał możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami dającymi podstawę komisji do zmiany niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (§ 18 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, daje jako rozporządzenie).

Zakres pytań powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalanych w stopniach według określonej przepisami skali (§ 13 ust. 2 rozporządzenia). Stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych.

Promocja do kolejnej klasy

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Oceny te ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (§ 12 ust 1 rozporządzenia). Przed ustaleniem rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele podsumowują osiągnięcia edukacyjne ucznia uwzględniając wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania te powinni znać zarówno uczniowie jak i ich rodzice - nauczyciele zobowiązani są do przedstawienia ich na początku każdego roku szkolnego (§ 4 ust.1 rozporządzenia).


Zasady przeprowadzania egzaminów

Uczeń, który uzyskał oceny niedostateczne nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Aby nie tracił roku szansą dla niego jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (§ 18 ust. 2 rozporządzenia).

Zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych wskazują że:
  • kompetencje dokonania zmiany niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne ma komisja powołana przez dyrektora szkoły,
  • nie ma ograniczeń w dokonaniu zmiany w zakresie pełnej skali ocen,
  • dokonanie zmiany uzależnione jest od wyniku egzaminu poprawkowego.

Ocena ucznia w protokole z egzaminu poprawkowego


W protokole z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja zapisuje:
  • pytania egzaminacyjne,
  • wynik egzaminu poprawkowego oraz
  • uzyskaną przez ucznia ocenę.

Uwaga!
Jeśli wynik egzaminu poprawkowego jest pozytywny, to uczeń powinien uzyskać taką ocenę na jaką zdał egzamin. Z przepisów nie wynika, by uczeń który zda egzamin poprawkowy mógł otrzymać jedynie ocenę dopuszczającą. Powinien on mieć szansę uzyskania każdej oceny wyższej od oceny niedostatecznej. W związku z tym tematy na egzamin poprawkowy powinny być o różnym stopniu trudności i uwzględniać kryteria na poszczególne oceny.

Ocena wyższa od niedostatecznej


Podana zatem w rozporządzeniu skala ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych dotyczy także egzaminu poprawkowego. Zarówno przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jak i ich zmianie w wyniku egzaminu poprawkowego należy posługiwać się pełną skalę ocen (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Uczeń zda egzamin poprawkowy i otrzyma promocję do klasy programowo wyższej, jeśli uzyska ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, a więc ustaloną w stopniach w skali od 2 do 6. Może go zdawać jednak tylko ten uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

problemy z nauką, dokumenty w szkole, komisja egzaminacyjna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która narzuca przygotowanie dla danego ucznia więcej niż jednego zestawu pytań egzaminacyjnego? Czy uczeń zdający egzamin poprawkowy ma prawo do losowania pytań egzaminacyjnych?

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30037 )
Array ( [docId] => 30037 )