Na egzaminie poprawkowym obowiązuje pełna skala ocen

Data: 02-07-2013 r.

Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących formy przeprowadzania tego egzaminu. Skoro bowiem uczeń poprawia ocenę z niedostatecznej, to może wystarczy podstawowa wiedza, żeby tylko zaliczył na ocenę najniższą.

Pytania egzaminacyjne na egzamin poprawkowy powinny być tak przygotowane, żeby uczeń miał możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami dającymi podstawę komisji do zmiany niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (§ 18 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, daje jako rozporządzenie).

Zakres pytań powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalanych w stopniach według określonej przepisami skali (§ 13 ust. 2 rozporządzenia). Stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych.

Promocja do kolejnej klasy

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Oceny te ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (§ 12 ust 1 rozporządzenia). Przed ustaleniem rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele podsumowują osiągnięcia edukacyjne ucznia uwzględniając wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania te powinni znać zarówno uczniowie jak i ich rodzice - nauczyciele zobowiązani są do przedstawienia ich na początku każdego roku szkolnego (§ 4 ust.1 rozporządzenia).


Zasady przeprowadzania egzaminów

Uczeń, który uzyskał oceny niedostateczne nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Aby nie tracił roku szansą dla niego jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (§ 18 ust. 2 rozporządzenia).

Zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych wskazują że:
 • kompetencje dokonania zmiany niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne ma komisja powołana przez dyrektora szkoły,
 • nie ma ograniczeń w dokonaniu zmiany w zakresie pełnej skali ocen,
 • dokonanie zmiany uzależnione jest od wyniku egzaminu poprawkowego.

Ocena ucznia w protokole z egzaminu poprawkowego


W protokole z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja zapisuje:
 • pytania egzaminacyjne,
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz
 • uzyskaną przez ucznia ocenę.

Uwaga!
Jeśli wynik egzaminu poprawkowego jest pozytywny, to uczeń powinien uzyskać taką ocenę na jaką zdał egzamin. Z przepisów nie wynika, by uczeń który zda egzamin poprawkowy mógł otrzymać jedynie ocenę dopuszczającą. Powinien on mieć szansę uzyskania każdej oceny wyższej od oceny niedostatecznej. W związku z tym tematy na egzamin poprawkowy powinny być o różnym stopniu trudności i uwzględniać kryteria na poszczególne oceny.

Ocena wyższa od niedostatecznej


Podana zatem w rozporządzeniu skala ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych dotyczy także egzaminu poprawkowego. Zarówno przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jak i ich zmianie w wyniku egzaminu poprawkowego należy posługiwać się pełną skalę ocen (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Uczeń zda egzamin poprawkowy i otrzyma promocję do klasy programowo wyższej, jeśli uzyska ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, a więc ustaloną w stopniach w skali od 2 do 6. Może go zdawać jednak tylko ten uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

problemy z nauką, dokumenty w szkole, komisja egzaminacyjna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna, która narzuca przygotowanie dla danego ucznia więcej niż jednego zestawu pytań egzaminacyjnego? Czy uczeń zdający egzamin poprawkowy ma prawo do losowania pytań egzaminacyjnych?

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30037 )
Array ( [docId] => 30037 )

Array ( [docId] => 30037 )